Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Nghi Lộc

Thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản (gọi tắt là Chỉ thị số 33), 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; xác định việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập là một trong giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện

Sau khi tiếp nhận các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33 đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban, phòng, cơ quan, đơn vị; cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội triển khai quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, tăng cường tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 33 gắn với tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 27/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi năm 2018; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/3/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản thu nhập... Kết quả, trong 10 năm qua trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã tổ chức được 419 hội nghị tuyên truyền với gần 7.800 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập. Thông qua công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan đã giúp cho các cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản; từ đó nâng cao ý thức tự giác, trung thực trong kê khai tài sản theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

BTV Huyện ủy Nghi Lộc họp phiên định kỳ tháng 3/2023

Xác định kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn ban hành trên 1.200 văn bản để triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/W của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan đến công tác kê khai tài sản. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nghi Lộc đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, đôn đốc, hướng dẫn việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2014 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo thanh tra huyện tiến hành 45 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng trong đó có nội dung kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Qua thanh tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị làm chưa tốt công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

Kết quả kê khai tài sản, thu nhập

Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã có 1.254 lượt cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức kê khai với tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập là: 5.578 lượt người, đạt 100%. Số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết: 4.926 bản (chiếm 91,4% tổng số bản kê khai được công khai). Số bản kê khai được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị: 464 bản (chiếm 8,6% tổng số bản kê khai được công khai). Tính đến nay, không có trường hợp nào bị xử lý kỷ luật vì kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo nghiêm túc, rõ ràng đúng đối tượng, thời hạn và thực hiện công khai bản kê khai theo quy định.

                                                  Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 09 tháng đầu năm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 09 tháng đầu năm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8/2023 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8/2023 ở thị xã Thái Hòa


Huyện Đô Lương: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Huyện Đô Lương: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023


Thanh Chương: Kết quả 01 năm thực hiện đề án xây dựng huyện sạch về ma túy giai đoạn 2022-2030

Thanh Chương: Kết quả 01 năm thực hiện đề án xây dựng huyện sạch về ma túy giai đoạn 2022-2030


Ngành Thanh tra tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngành Thanh tra tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản ở Thành phố Vinh

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản ở Thành phố Vinh


Thanh Chương: Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thanh Chương: Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An: tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực

Nghệ An: tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực


Nghệ An: Kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

Nghệ An: Kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023


Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thái Hòa nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực


Nghệ An: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới"

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới"


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của huyện Quỳnh Lưu

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của huyện Quỳnh Lưu