Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Kết quả đưa cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới

Thực hiện Kết luận số 68-KL/TW, ngày 05/02/2020 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW, ngày 01/7/2020 của Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở tham mưu đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy BĐBP tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Thông báo số 80-TB/TU, ngày 18/12/2020 về việc triển khai chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới và ban hành Quy định số 02-QĐ/TU về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới.

 

Qua 2 năm triển khai, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã hiệp y với huyện ủy các huyện biên giới đất liền về nhân sự tham gia ban chấp hành đảng bộ các huyện, trên cơ sở đó, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 6 đồng chí tham gia cấp ủy 6 huyện biên giới đất liền của tỉnh. 100% cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện đều có trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên (trong đó, cao cấp: 05 đ/c; trung cấp: 01 đ/c).

Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lựa chọn nhân sự, hiệp y và đề nghị huyện ủy các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương chỉ định cán bộ tăng cường xã giữ chức danh phó bí thư đảng ủy các xã biên giới (các xã thuộc 3 huyện này trước đây chưa cơ cấu cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy). Hiện nay, toàn tuyến biên giới đất liền đã có 26/27 cán bộ tăng cường xã giữ chức danh phó bí thư, còn 1 đồng chí cán bộ tăng cường xã Nậm Cắn/huyện Kỳ Sơn chưa tham gia cấp ủy địa phương do chưa đủ điều kiện quy định về trình độ lý luận chính trị.

Đảng ủy -  Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy xã. Trong đó, đã tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với 27 cán bộ tăng cường xã và 16 cán bộ dự nguồn cán bộ tăng cường xã. Trên cơ sở kết quả kiểm tra và thực tiễn công tác để tổ chức rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ tăng cường xã đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đội ngũ cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy địa phương đã tích cực tham mưu củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy, tổ chức đảng ở các xã biên giới đất liền; giúp cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên bổ sung hệ thống quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc, từng bước nâng cao chất lượng thực hiện chế độ sinh hoạt đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo ở các địa phương. Thực hiện có hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (khóa XVIII) về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ trên địa bàn tỉnh. Tham mưu củng cố, kiện toàn được 103 chi bộ, 342 tổ chức chính trị - xã hội khác; tham mưu địa phương kết nạp được 97 đảng viên mới.

Tham mưu duy trì và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với các huyện (thị) ủy biên giới, ven biển; giữa đảng ủy các đồn biên phòng với đảng ủy các xã, phường biên giới, ven biển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng ca nhận thức cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới về trách nhiệm tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ trương cơ cấu cán bộ đồn biên phòng tham gia HĐND cấp huyện, cấp xã biên giới; tham gia ứng cử và được cử tri khu vực biên giới tín nhiệm bầu vào HĐND cấp huyện, cấp xã Nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 18/18 đ/c trúng cử HĐND cấp xã. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 25/25 đ/c trúng cử HĐND (02 đ/c cấp huyện, 23 đ/c xã biên giới).

Đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường tham gia HĐND các huyện, xã biên giới đã góp phần quan trọng cùng HĐND quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định; giám sát thực hiện các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; nhất là trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cử tri khu vực biên giới, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời, góp phần xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh.

Tham mưu xây dựng, củng cố MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, chương trình, đề án, mô hình như: Phong trào “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; Phong trào “Nông dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; “Cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”…

Cấp ủy viên cấp huyện là đồn trưởng, chính trị viên các đồn biên phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn vững chắc; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy địa phương đã tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các huyện, xã biên giới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu xây dựng, triển khai có hiệu quả nghị quyết, kế hoạch công tác quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới. Trong đó, tập trung tham mưu, chỉ đạo xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai. Kịp thời tham mưu chỉ đạo, phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, không để xẩy ra "điểm nóng" trên địa bàn biên giới.

Tham mưu triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 27/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và vùng biển của tỉnh Nghệ An trong tình hình mới. Tham mưu thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả 88 tổ, 916 hộ gia đình, 2.102 cá nhân tự quản đường biên; 69 tổ, 864 hộ gia đình, 2.322 cá nhân tự quản mốc quốc giới; 293 tổ/ 2.771 người tự quản ANTT thôn, bản. Triển khai thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới”.

Tích cực tham mưu triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn biên giới. Chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương có các chủ trương phù hợp nhằm phát huy được tiềm năng, lợi thế ở từng địa bàn để phát triển kinh tế; xây dựng và trực tiếp vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình có hiệu quả. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án của UBND tỉnh về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn như: Đề án “Nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tuyến biên giới phía Tây Nghệ An, giai đoạn 2012 - 2015 và những năm tiếp theo”; Đề án “Xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn nái địa phương sinh sản, cung cấp con giống cho nông dân khu vực biên giới phía Tây tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2018 và những năm tiếp theo”; Đề án “Nâng cao hiệu quả giúp đỡ các hộ gia đình ở khu vực biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”…

Tham mưu thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; tuyên truyền phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, từng bước xóa bỏ một số hủ tục lạc hậu; tỷ lệ thôn, bản đạt đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng cao. Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên biên giới.

Đội ngũ cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy địa phương thường xuyên xây dựng tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, xã và Nhân dân trên địa bàn, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao, gắn bó, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Qua theo dõi kết quả nhận xét, đánh giá hàng năm của ban thường vụ huyện ủy các huyện và ban thường vụ đảng ủy các xã biên giới, cơ bản đội ngũ cán bộ tăng cường xã thực hiện tốt chức trách, hoàn thành nhiệm vụ đạt từ mức khá trở lên. Làm tốt vai trò cầu nối, tham mưu duy trì tốt mối quan hệ giữa đảng ủy các xã với đảng ủy các đồn biên phòng.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 68-KL/TW và Thông báo số 80-TB/TU cho thấy, đây là chủ trương đúng đắn, mang tính cấp thiết trước mắt, vừa cơ bản, chiến lược lâu dài nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh, biên giới quốc gia. Đội ngũ cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy địa phương đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân khu vực biên giới trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Các tổ chức trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn, bản không ngừng được củng cố, kiện toàn; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên; kinh tế - xã hội có bước phát triển, nhiều mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn được xây dựng và nhân rộng, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, các phong trào quần chúng ở địa phương rõ nét hơn, mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa quân và dân ngày càng bền chặt, góp phần xây dựng các xã biên giới vững mạnh về mọi mặt.

                                                             Ngô Công Mạnh 

                                                       Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An - phát triển nền y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nghệ An - phát triển nền y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân


Tương Dương: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tương Dương: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo


Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới ở Nghệ An

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới ở Nghệ An


Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao chất lượng góp phần khẳng định sản phẩm OCOP Nghệ An

Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao chất lượng góp phần khẳng định sản phẩm OCOP Nghệ An


Nam Đàn đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Nam Đàn đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Sức sống của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Sức sống của Đề cương về văn hóa Việt Nam


Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2023


Diễn Châu sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Diễn Châu sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới


Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa làm tốt công tác an ninh biên giới vừa làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo

Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa làm tốt công tác an ninh biên giới vừa làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo


Ngành Y tế Nghệ An: nhiều đổi mới trong công tác khám, chữa bệnh

Ngành Y tế Nghệ An: nhiều đổi mới trong công tác khám, chữa bệnh


Một số kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giai đoạn 2020- 2022

Một số kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giai đoạn 2020- 2022


Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023


Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023


Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở

Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở