Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Có thể khẳng định rằng, việc thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng đảng; vừa giải quyết được những vấn đề bức xúc trong nhân dân, tạo sự ổn định xã hội, vừa xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân, nêu cao vị trí, vai trò và củng cố uy tín của Đảng.

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 184-KH/TU, ngày 01/4/2019 về triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, đồng thời chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW nghiêm túc, hiệu quả.

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW; công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy đi vào nền nếp; các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở có sự phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tối đa các vụ việc khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp. Các huyện, thành, thị ủy đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, giải quyết những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay khi mới phát sinh tại cơ sở; đồng thời quan tâm, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Từ khi Quy định số 11-QĐi/TW có hiệu lực đến ngày 31/3/2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì 11 phiên tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đã tiếp 136 lượt công dân, chỉ đạo, giải quyết 126 vụ việc. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai, thực hiện chế độ chính sách với người có công; công tác thi hành án dân sự... Đến nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo giải quyết xong 94/126 vụ việc; đang chỉ đạo giải quyết 19/126 vụ việc; hướng dẫn người dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 13/126 vụ việc. Hiện nay, 21/21 huyện, thành, thị ủy trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 184-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện tiếp dân định kỳ vào ngày 02 hàng tháng, bí thư cấp ủy cấp xã tiếp dân định kỳ mỗi tháng ít nhất 02 ngày.

Phiên tiếp dân định kỳ theo Quy định 11-QĐi/TW của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quy đinh số 11-QĐi/TW trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc như: (1) Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của một số đơn vị, địa phương còn chậm, thông tin chưa đầy đủ, chất lượng còn hạn chế. Một số đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao tại các phiên tiếp dân định kỳ còn chậm. (2) Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận công dân đến đăng ký tiếp dân còn hạn chế, đăng ký nhiều lần cùng một nội dung, đăng ký vượt cấp khi vụ việc đang được cơ quan cấp dưới giải quyết. Một số vụ việc đã được giải quyết nhiều lần, đúng quy định pháp luật nhưng công dân cố tình khiếu nại, tố cáo, không chấp nhận kết quả giải quyết. (3) Cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp dân của một số cấp ủy cấp huyện, cấp xã, phường chưa được đầu tư đúng mức; cán bộ phụ trách công tác tiếp dân có nơi còn kiêm nhiệm, trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định rằng, việc thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng đảng; vừa giải quyết được những vấn đề bức xúc trong nhân dân, tạo sự ổn định xã hội, vừa xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân, nêu cao vị trí, vai trò và củng cố uy tín của Đảng. Thông qua công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt được tâm tư, tình cảm của nhân dân. Đồng thời, có những chủ trương lãnh đạo đúng ý đảng, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 184-KH/TU ngày 01/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. (2) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của công dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để nảy sinh các “điểm nóng”, các vụ việc đông người, phức tạp, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. (3) Tăng cường công tác phối, kết hợp trong tham mưu, xử lý, giải quyết đơn, thư và vụ việc giữa các cơ quan chức năng cấp tỉnh và các huyện, thành, thị để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. (4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi người đứng đầu cấp ủy trong việc chấp hành quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. (5) Chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và tham mưu, giải  quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020

Công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020


Một số kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX)

Một số kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX)


Kết quả sau 5 năm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Kết quả sau 5 năm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh


Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025


Những dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020

Những dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An

Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An


Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ An

Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ AnKết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X


Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân


Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động