Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí ở Sở Y tế

Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí và các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác PCTN, trong 05 năm qua (2016-2021) Sở Y tế đã tập trung chỉ đạo triển khai trong toàn ngành một cách quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm.

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành y tế NA giai đoạn 2015-2020

Để cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí, Trong 05 năm qua, Sở Y tế đã tiến hành phổ biến, quán triệt, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) cho các cán bộ, công chức, viên chức được 05 hội nghị cho 750 lượt người tham dự; ban hành 21 văn bản [1] để chỉ đạo các đơn vị, cơ sở của ngành triển khai thực hiện. Hàng năm Sở đều có các quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo PCTN và ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí của ngành Y tế Nghệ An và tiến hành tập huấn về công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng, về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và PCTN cho các đơn vị.

Ảnh: Hội nghị điển hình tiên tiến ngành y tế NA giai đoạn 2015-2020

Với phương châm “vừa tích cực chủ động trong phòng ngừa, vừa kiên quyết trong phát hiện, xử lý tham nhũng”, Sở Y tế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, các văn bản pháp luật về PCTN đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, của ngành về PCTN; giao cho Thanh tra chủ động nắm bắt tình hình để phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng; kịp thời tổ chức xác minh, giải quyết theo các nội dung đơn thư tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra của Đảng cũng được thực hiện hàng năm tại các chi bộ trực thuộc.

Thực hiện các giải pháp PCTN, lãng phí, Sở Y tế đã tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW4( khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức,  lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ nhằm nâng cao ý thức, rèn luyện đạo đức của công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong 05 năm qua, Sở Y tế đã thực hiện thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại 18 đơn vị.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung, yêu cầu cải cách hành chính của Chính phủ, của tỉnh, lấy CCHC là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá các tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, từ đó làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân, đơn vị. Mặc khác thực hiện công khai minh bạch trong các hoạt động đặc biệt là trong việc thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động đầu thầu sử dụng ngân sách nhà nước; kiểm soát có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc tham nhũng, lãng phí trong nội bộ. Hàng năm, Sở Y tế thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các đơn vị về việc thực hiện chức trách công vụ, thực hiện việc chấp hành các quy định về các Luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN và các đoàn thanh tra chuyên ngành ( hành nghề Y-Dược ngoài công lập; thanh tra An toàn vệ sinh thực phẩm, thanh tra Y tế dự phòng…). Sau khi kết thúc cuộc thanh tra đã tiến hành công khai kết luận thanh tra và gửi kết luận thanh tra đến các cơ quan chức năng theo quy định pháp luật. Theo báo cáo, mỗi năm Sở Y tế tổ chức thanh tra trách nhiệm thủ trưởng từ 4 - 5 đơn vị; kiểm tra tài chính, đầu tư và công tác tổ chức, cải cách hành chính từ 10 - 15 đơn vị.  Qua công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành và công tác quản lý nhà nước, trong 05 năm qua, trong Ngành Y tế Nghệ An chưa phát hiện trường hợp  đơn vị,  cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng.

Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Sở Y tế đã tổ chức các cuộc giao ban, tập huấn, hội nghị, sơ kết trực tuyến với các đơn vị trong toàn ngành nhằm tiết kiệm kinh phí về công tác phí, xăng xe và thời gian cho các đơn vị y tế; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong giai đoạn 2017 đến nay, trong thời gian tới Ngành Y tế Nghệ An tiếp tục tập trung thực hiện tốt Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí với những nội dung sau:

 - Xây dựng, ban hành Kế hoạch PCTN hàng năm và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đã ban hành;

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Kết luận số 10-KL/TW đối với các đơn vị;

- Gắn công tác phòng chống tham nhũng vào tiêu chuẩn thi đua hàng năm của các đơn vị để đánh giá, xếp loại;

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo PCTN các đơn vị để làm tốt công tác giám sát việc quản lý, sử dụng, chi tiêu của đơn vị theo các quy định của Nhà nước, của UBND tỉnh. Lãnh đạo ngành Y tế và các đơn vị cần quản lý tốt các chương trình mục tiêu, chương trình viện trợ cho ngành Y tế, hạn chế tối đa sự lãng phí trong việc thực hiện các dự án của ngành Y tế;

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong việc thu chi tài chính công, thực hiện cải cách hành chính chống phiền hà cho nhân dân;

- Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chức năng của Sở tiến hành thanh tra, kiểm tra các đơn vị về quản lý kinh tế, tổ chức cán bộ, đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị,... và thanh tra việc chấp hành Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành theo đúng kế hoạch đã đề ra;

- Xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong công tác phòng chống tham nhũng (nếu có)./.

                                      Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 


[1] Quyết định số 174/QĐ-SYT ngày 22/02/2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc kiện toàn BCĐ PCTN Ngành Y tế Nghệ An;

- Công văn số 191/SYT-TTR ngày 07/02/2017 của Sở Y tế về việc tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và công tác phổ biến giáo dục pháp luật Ngành Y tế;

- Quyết định số 1362/QĐ-SYT ngày 13/12/2019 về việc Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm 2020.

- Công văn số 729/SYT-TTR ngày 05/3/2021 của Sở Y tế về việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

- Công văn số 549/SYT-TTR ngày 19/02/2021 của Sở Y tế về việc Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về PCTN giai đoạn 2010-2020 tại đơn vị;

 - Kế hoạch số 663/KH-SYT ngày 14/3/2019 về viện ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong Ngành Y tế Nghệ An năm 2019;

Tin cùng chuyên mục

Những kết quả nội bật trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021 của Ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nội bật trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021 của Ngành Thanh tra tỉnh


Diễn Châu: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2021

Diễn Châu: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2021


Kết quả công tác nội chính- phòng, chống tham nhũng 09 tháng ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính- phòng, chống tham nhũng 09 tháng ở thị xã Thái Hòa


Ngành thanh tra tỉnh thực hiện mục tiêu kép phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Ngành thanh tra tỉnh thực hiện mục tiêu kép phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra


Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí


Quỳnh Lưu: Những kết quả sau 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị


Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Chi cục kiểm lâm Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2021

Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Chi cục kiểm lâm Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2021


Công an thị xã Thái Hòa tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công an thị xã Thái Hòa tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh


Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng


Một số kết quả nổi bật của huyện Tương Dương sau 05 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới

Một số kết quả nổi bật của huyện Tương Dương sau 05 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới


Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy


Nơi ý Đảng sáng soi

Nơi ý Đảng sáng soi


Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu

Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu