Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về Lao động, tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp; giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Về tổ chức bộ máy toàn ngành gồm có Cơ quan Văn phòng Sở và 21 đơn vị trực thuộc; biên chế toàn ngành tính đến ngày 30/6/2022, có 591 người; trong đó, cơ quan Sở có 57 công chức, 01 viên chức và 04 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP. Tổng số đảng viên của Đảng bộ là 132 đồng chí.

Sau 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư (Quyết định số 99-QĐ/TW) và Quyết định số 1945-QĐ/TU, ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Quyết định số 1945-QĐ/TU), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

Sau khi có Quyết định số 99-QĐ/TW và Quyết định số 1945-QĐ/TU, lãnh đạo Sở, Đảng ủy Sở đã kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW và Quyết định số 1945-QĐ/TU đến các đồng chí lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Kết quả có 8/8 phòng chuyên môn và 13/13 chi bộ trực thuộc Sở đã tổ chức phổ biến, quán triệt bằng nhiều hình thức như: Đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định số 1945-QĐ/TU trên trang thông tin điện tử và hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành Vnptioffie.vn của ngành; lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ…; tỷ lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên tham gia học tập quán triệt đạt trên 95%; nhiều đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, như: Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh; Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh… 

Trong 5 năm qua, Đảng uỷ Sở đã ban hành 18 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW và Quyết định số 1945-QĐ/TU và các nội dung liên quan, như: Công văn số 1214/SLĐTBXH-VP ngày 23/4/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội V/v triển khai Quyết định số 1945-QĐ/TU, trong đó có gửi cho Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Công văn số 100-CV/ĐU, ngày 25/12/2018 của Đảng ủy Sở về việc đôn đốc việc triển khai thực hiện quyết định số 1945/QĐ/TU; Kế hoạch số 99-KH/ĐU ngày 24/12/2018 của Đảng ủy Sở về triển khai quán triệt, tuyên truyền thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kế hoạch số 188-KH/ĐU ngày 14/3/2022 của Đảng ủy Sở về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Từ năm 2018 đến năm 2022 Sở đã có 02 cuộc kiểm tra về Quyết định số 99-QĐ/TW và Quyết định số 1945-QĐ/TU và 16 cuộc thanh tra, kiểm tra về các nội dung có liên quan tại 17 đơn vị trực thuộc gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng uỷ và Ban giám đốc Sở đã công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI, khoá XII, XIII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp… tại các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, hội nghị cán bộ, công chức, viên và tại các hội nghị tập huấn cho đội ngũ công chức ngành Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kịp thời. Lãnh đạo Sở phối hợp với Đảng ủy Sở chỉ đạo các chi bộ, tổ chức và cá nhân thực hiện kiểm điểm, phê bình và tự phê bình nghiêm túc, theo đúng quy định, sau kiểm điểm tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đảng viên có bản cam kết đầy đủ; đã khắc phục tốt tình trạng một số cán bộ chủ chốt chưa thực sự gương mẫu trong công tác tự phê bình và phê bình, còn nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị tổng kết công tác Đảng. Các đồng chí đứng đầu cơ quan, cấp ủy đảng quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, kịp thời đưa ra biện pháp xử lý; luôn lắng nghe ý kiến đóng góp từ cán bộ, đảng viên cấp dưới một cách chân thành, cởi mở, nếu có khuyết điểm tiếp thu và nghiêm túc sửa chữa. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành được niêm yết công khai về trình tự, cách thức thực hiện tại Bộ phận một cửa, Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh, Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Trang thông tin điện tử (Website) của Sở. Hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước và đúng thời hạn, đạt tỷ lệ 98,72%. Từ 2018 đến tháng 6/2022 tiếp nhận: 1.774 đơn (Khiếu nại: 44 đơn; Tố cáo: 156 đơn; Kiến nghị, phản ánh: 1.574 đơn), trong đó có  26 vụ việc khiếu nại, tố cáo (20 vụ việc tố cáo, 06 vụ việc khiếu nại) thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở đã giải quyết dứt điểm.

Từ những kết quả đó, đã góp phần các năm 2018, 2020, 2021 Sở Lao động - TB và XH được UBND tỉnh xếp loại HTTNV, năm 2019 được xếp loại HTXSNV; Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Bộ Lao động - TB và XH tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021.

Trong thời gian tới, Sở Lao động - TB và XH tiếp tục thực hiện tốt một số việc sau đây:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW và Quyết định số 1945-QĐ/TU trong ngành và trong đảng bộ Sở.

Hai là, thường xuyên rà soát việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW và Quyết định số 1945-QĐ/TU gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân trong tập thể lãnh đạo đã đề ra; chỉ rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm và chưa làm tốt.

Ba là, thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm trong tập thể Đảng uỷ Sở, Lãnh đạo Sở và cá nhân đồng chí Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở theo tinh thần Quyết định số 99-QĐ/TW; Quyết định số 1945-QĐ/TU; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn kiểm điểm cuối năm để đánh giá kết quả tổ chức thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW; Quyết định số 1945-QĐ/TU tại các đơn vị trực thuộc.

Năm là, tiếp tục nhận diện đúng, công khai 27 biểu hiện của sự suy thoái, 19 điều đảng viên không được làm; công khai bản kê khai tài sản; công khai kết quả kiểm tra, kiểm toán; công khai trong nội bộ về tài chính, công tác cán bộ… và tích cực phản ánh, tố giác những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và phục vụ nhân dân của các cơ quan, công chức, viên chức; quan tâm thực hiện việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị, lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân, nắm bắt dư luận xã hội đối với các dịch vụ công và các TTHC.

Bảy là, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, như: Công đoàn, Đoàn thanh niên…, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đoàn viên, nhất là nhưng vấn đề liên quan đến biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để giải quyết kịp thời./.

                                                         Nguyễn Mạnh Khôi 

                                         Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp


Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)

Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư


Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)


Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa

Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa


Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới


Hội LHPN: Một số kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An

Hội LHPN: Một số kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An


Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới


Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị

Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị


Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017


Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hoàng Mai

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hoàng Mai


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền