Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghệ An đã đạt được những kết quả nổi bật:

Sau 5 năm triển khai thực hiện  Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghệ An đã đạt được những kết quả nổi bật:

1. Về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện các chuẩn mực giá trị về văn hóa và con người Nghệ An; ban hành nhiều chương trình, đề án, tổ chức các cuộc hội thảo và đưa các quy định về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa vào hương ước, quy ước của khu dân cư thực hiện. Đồng thời, tạo điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người trong gia đình,trường học, cơ quan, đơn vị và trong xã hội.

Công tác giáo dục, đào tạo được nâng cao chất lượng; dạy làm người gắn liền với dạy chữ trong công tác dạy và học tập ở các cấp học với Cuộc vận động "Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch" nhằm nâng cao chất lượng, phẩm chất, trình độ cho nhà trường, giáo viên và học sinh. Công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương được các cấp, các ngành, địa phương chú trọng thực hiện; 100% trường học (từ mầm non đến trung học cơ sở) thực hiện chương trình đưa dân ca Ví, Giặm, văn hóa, lịch sử địa phương vào trường học; tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ, dân ca Ví, Giặm nhằm khơi dậy tình yêu, lòng đam mê đối với di sản văn hóa của nhân loại, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng thị hiếu âm nhạc giúp học sinh hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng,văn hóa, lịch sử địa phương cho thế hệ trẻ ở các cấp học.  

Hoạt động văn học, nghệ thuật được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nhiều văn nghệ sĩ đã phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực sáng tác và có nhiều tác phẩm chất lượng, đạt giải khu vực, trong nước và quốc tế góp phần giới thiệu, quảng bá vùng đất và con người Nghệ An với bạn bè trong và ngoài nước.

2. Về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng (cơ quan, gia đình, trường học). Công tác giáo dục đời sống trong gia đình, phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, dòng họ, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình ngày càng được quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Tính đến tháng 12/2018, toàn tỉnh đã xây dựng được 19 mô hình phòng chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam. Việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và nhiều giá trị văn hóa khác ngày càng được chú trọng hơn. Nhiều kế hoạch, đề án xây dựng môi trường lành mạnh để phát triển văn hóa được ban hành, thực hiện, đảm bảo giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa. Đến nay, toàn tỉnh có 260/480 xã có thiết chế văn hóa thể thao đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định, đạt 53,9%.

Chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ngày càng phát triển. Các hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức rộng khắp, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên...  Hiện nay, toàn tỉnh 100% trường học duy trì tốt giáo dục thể chất nội khóa cho học sinh, sinh viên; 75% tỷ lệ người dân tham gia rèn luyện sức khỏe, 33% người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng rèn luyện sức khỏe, tuổi thọ và đời sống nhân dân.

Công tác gia đình được thực hiện theo chương trình giáo dục quốc gia về đời sống gia đình và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với nhiều mô hình, cách làm mới, nội dung phong phú, hiệu quả.

Công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi được chú trọng, nhất là các loại hình nghệ thuật truyền thống góp phần bảo tồn và phát huy các phong tục tập quán, nghi lễ văn hóa truyền thống tốt đẹp, trình diễn dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số làm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Văn hóa đọc trong cộng đồng ngày càng được quan tâm tổ chức thực hiện. Chỉ đạo thực hiện có phòng đọc, tủ sách lớp học, tủ sách dùng chung, câu lạc bộ đọc sách trong hệ thống trường học; tạo điều kiện, khuyến khích học sinh tham gia, say mê đọc sách và yêu quý sách.

3. Về xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, địa phương đưa nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nhiều cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị đã cụ thể hóa thông qua nội quy, quy chế, các quy định chuẩn mực về đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức. Công tác cải cách hành chính ngày càng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính phù hợp với tình hình thực tế tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần giảm tải các thủ tục hành chính rườm rà, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Ngày hội thể thao ngành Văn hóa Thể thao

 

4. Về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, thông tin truyền thông

Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử; phát triển văn học nghệ thuật, phát triển du lịch, phát triển báo chí - xuất bản ngày được quan tâm. Nhiều địa phương, đơn vị đã tiến hành rà soát, lập hồ sơ trình các cấp xếp hạng di tích văn hóa, lịch sử. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 435 di tích đã được xếp hạng, trong đó, có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 139 di tích cấp quốc gia, 292 di tích cấp tỉnh. Chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu xây dựng Đề án tu bổ di tích quốc gia và cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; tạo điều kiện để các địa phương triển khai thực hiện tu bổ, tôn tạo, mở rộng khuôn viên đối với các di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh đang bị xuống cấp nghiêm trọng; xây dựng bia/nhà bia đối với các di tích thuộc dạng phế tích khác; tập trung kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội hóa cùng tham gia.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các chính sách hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Nghệ An, hỗ trợ tổ chức đêm nhạc của nhiều nhạc sĩ, tổ chức giải thưởng văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ V, giai đoạn 2010 - 2015 với 76 tác phẩm, cụm tác phẩm, góp phần kịp thời động viên, khích lệ các hoạt động sáng tạo, sáng tác của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà.

Công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên được quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở  được đổi mới về nội dung, hình thức; thực hiện đúng chức năng là một kênh thông tin quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

5. Về phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa

Công tác phát triển công nghiệp văn hóa bước đầu được quan tâm đầu tư, nhất là việc đầu tư cho phát triển những sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch và khai thác, phát huy thế mạnh các di sản văn hóa kết hợp với phát triển du lịch, dịch vụ được các địa phương thực hiện tích cực. Chất lượng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật được nâng lên, đa dạng về hình thức, nội dung. Đã hình thành nhiều đơn vị, công ty tổ chức sự kiện, quảng cáo, điện ảnh phục vụ lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.  Việc cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế được quan tâm.

Lĩnh vực quảng cáo, báo chí, phát thanh - truyền hình ngày càng phát triển về loại hình và doanh thu. Hoạt động sáng tác, xuất bản cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều tác phẩm xuất sắc trên các lĩnh vực truyền hình, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu của các văn nghệ sĩ đạt giải cao tại các cuộc thi, liên hoan trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và vùng đất Nghệ An với bạn bè trong nước và quốc tế.

6. Về hội nhập quốc tế và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

Hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại được các ngành chức năng đẩy mạnh thực hiện, nhất là việc hợp tác với các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Lào, Thái Lan trong việc xây dựng các công trình văn hóa (tượng đài Bác Hồ tại Nga, nhà lưu niệm Bác Hồ tại Thái Lan, Lào...), tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, văn hóa, du lịch. Hợp tác với các tổ chức văn hóa, du lịch trong việc xây dựng chiến lược và nâng cao năng lực bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch các huyện miền núi tỉnh Nghệ An gắn việc phát triển du lịch với giảm nghèo bền vững, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở miền núi. Nhiều địa phương, đơn vị đã có các chương trình giao lưu, hợp tác với các nước trong khu vực;

Công tác hoạt động thông tin đối ngoại được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đến nay, Nghệ An đãthành lập được Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại cấp tỉnh; chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu đề án, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tốt hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và ban hành các chương trình hoạt động đối ngoại nhằm phát huy tài năng và tâm huyết của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cộng đồng người Nghệ ở nước ngoài trong việc tham gia phát triển văn hóa xứ Nghệ, trở thành cầu nối giao lưu, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Nghệ An đến với bạn bè quốc tế.

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019


Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng


Dự thảo mức hỗ trợ mới nhất cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm ở Nghệ An

Dự thảo mức hỗ trợ mới nhất cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm ở Nghệ An


Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, ngày 30/5/2014 về nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên

Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, ngày 30/5/2014 về nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên


Quỳnh Lưu: Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quỳnh Lưu: Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo


Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An


Thủ tướng: Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt mục tiêu cao hơn

Thủ tướng: Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt mục tiêu cao hơn


Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh


Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnh

Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnhNghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam


Chín nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An năm học 2019-2020

Chín nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An năm học 2019-2020


Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới

Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mớiKết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội