Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW,QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai dưới nhiều hình thức và bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Toàn cảnh Công tác tiếp dân định kỳ

          Để Quy định số 11QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị  thực hiện có hiệu quả, BTV huyện ủy Quỳnh Lưu đã lồng ghép mở hội nghị triển khai, quán triệt và sao chép tài liệu gửi đến các đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp huyện đến cơ sở; chỉ đạo xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Bản tin Quỳnh Lưu, Cổng thông tin điện tử huyện. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản [1], tổ chức giao ban các ngành nội chính hàng tháng để nắm bắt tình hình và tổ chức các cuộc tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy, của Chủ tịch UBND huyện. Qua đó, đánh giá và  phân công giải quyết kịp thời, hiệu quả các nội dung công dân khiếu nại, tố cáo. Đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài, đồng chí Bí thư Huyện ủy triệu tập các cuộc họp đột xuất, các cuộc họp chuyên đề đề bàn hướng giải quyết và phân công trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, thời gian quy định, tránh để công dân nhiều lần lên trụ sở tiếp công dân, các ngành chức năng liên quan...Bên cạnh đó, huyện cũng đã quan tâm đến cơ sở vật chất và bố trí đội ngũ cán bộ tiếp công dân. Nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân được niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân. Việc tiếp công dân định kỳ được thực hiện đúng theo lịch tiếp công dân đã đề ra.

Kết quả trong 02 năm 2019-2020, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tiếp 17 kỳ, 41 lượt công dân với 97 lượt vụ việc, trong đó đã xử lý, giải quyết 96 lượt vụ việc đảm bảo theo quy định. Nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất, trách nhiệm cán bộ công chức, công tác cán bộ, tranh chấp dân sự giữa các công dân với nhau...Sau các cuộc tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, Văn phòng Huyện ủy tham mưu thông báo các nội dung tại buổi tiếp công dân và phân công các tổ chức, cá nhân liên quan giải quyết, trả lời công dân và  báo cáo kết quả xử lý, giải quyết cho đồng chí Bí thư Huyện ủy; Đã ban hành 01 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, rà soát nội dung đơn khiếu nại tố cáo của 01 công dân (đơn kéo dài), 15 thông báo kết luận, các nội dung thông báo được các cơ quan chức năng thực hiện, giải quyết đảm bảo theo quy định (Nội dung cụ thể các các vụ việc thông báo kết luận có văn bản kèm theo).

Về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân gửi đến Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trong 02 năm đã tiếp nhận 107 đơn trong đó, số đơn phản ánh, kiến nghị là 58 đơn; số đơn khiếu nại 09 đơn; số đơn tố cáo 40 đơn.Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của đồng chí Bí thư huyện ủy 16 đơn, đã giải quyết, trả lời công dân theo quy định 16/16 đơn, đạt 100%. Số đơn thuộc thẩm quyền các cơ quan khác là 66 đơn, đã chuyển đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết là 59/66 đơn, 07/66 đơn lưu do trùng nội dung đơn đã chuyển, đơn không đủ điều kiện giải quyết 25 đơn (được lưu đơn theo quy định).

Cũng trong 02 năm ( 2019-2020), đồng chí Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu đã  giao cho UBND huyện  thực hiện trả lời, giải quyết cho công dân: tổng cộng 21 vụ việc,  số vụ việc đã giải quyết xong là 21 vụ việc.

Có thể nói, thời gian qua, công tác tiếp công dân từ huyện đến cơ sở ở Quỳnh Lưu đã có những chuyến biến tích cực. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện luôn chủ động dành thời gian trực tiếp tiếp công dân, lắng nghe dân, đối thoại với dân; nghe và chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của công dân, làm giảm số vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người, kéo dài; không làm phát sinh thêm những vụ việc mới, qua đó tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện  Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, thời gian tới huyện Quỳnh Lưu tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân để nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế khiếu kiện trái pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật tiếp công dân.  Chú trọng thực hiện công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tài chính. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trong công tác hòa giải.../.

                                                          Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 


[1]               -  Quyết định số 856 –QĐ/HU, ngày 12/4/2019 về thành phần tham gia tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy;

- Kế hoạch số 255-KH/HU, ngày 12/4/2019 về thực hiện Quy định số 11 –QĐi/TW, ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”;

- Quy chế số 06 –QC/HU, ngày 13/5/2019 về tiếp dân của Bí thư Huyện ủy và xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của dân đến Huyện ủy; Quy chế số (sửa đổi) 07 –QC/HU, ngày 22/8/2019 về tiếp dân của Bí thư Huyện ủy và xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của công dân đến Huyện ủy;

- Công văn số 1473 -CV/HU, ngày17 tháng 5 năm 2019 về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW;

- Công văn số 1670 -CV/HU,  ngày 11 tháng 9 năm 2019 về việc đẩy mạnh việc thực hiện Quy định số 11 –QĐi/TW; Công văn về việc thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân,…

 

Tin cùng chuyên mục

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022


Nghệ An: Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương

Nghệ An: Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương


Những kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ở Nghệ An

Những kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ở Nghệ An