Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội thảo khoa học quốc gia “Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

Sáng ngày 08/5 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” trực tuyến tới 68 điểm cầu trong cả nước.

Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tham dự điểm cầu trung tâm và có bài tham luận tại hội thảo với chủ đề: “Vận dung tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước hiện nay”.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành; bí thư các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu khai mạc hội thảo; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn tại hội thảo.

Tại điểm cầu Nghệ An

Các tham luận tại hội thảo đã củng thêm cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn để khẳng định: Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả dân tộc đấu tranh giành độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, là sự đóng góp thiết thực vào sự nghiệp giải phóng chung của toàn nhân loại vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Tiến sĩ Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trong tham luận tại hội thảo với chủ đề: “Vận dung tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước hiện nay” đã khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của dân tộc và thời đại. Trong suốt chặng đường gần một thế kỷ qua, tư tưởng của Người đã trở thành ngọn cờ dẫn dắt cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đuốc soi đường cho Đảng và Nhân dân ta trên con đường thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong tài sản lớn đó, tư tưởng của Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, là định hướng quý báu đối với Đảng ta và Nhân dân trong việc hoạch định và thực hiện quan điểm, chủ trương, chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài trong sự nghiệp đổi mới hiện nay”. Tham luận cũng chỉ ra 5 giải pháp chính để thu hút và trọng dụng nhân tài hiện nay: “Một là, nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thu hút và trọng dụng nhân tài trong thời kỳ mới. Hai là, đổi mới cách đánh giá đội ngũ trí thức, coi trọng và thường xuyên xem xét, đánh giá nhân tài để có chủ trương, giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và sử dụng nhân tài hợp lý. Ba là, đổi mới, sáng tạo trong thu hút và trọng dụng nhân tài. Bốn là, tạo môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi để nhân tài phát huy tài năng, cống hiến cho đất nước. Năm là, xây dựng cơ chế, chính sách để phát hiện nhân tài là vấn đề quan trọng, đồng thời phải có cơ chế để bảo vệ người tài, bảo vệ những người dám đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, giám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Cuộc đời, sự nghiệp cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng ngời ý chí, đạo đức cần kiệm liêm chính; Người đã hiến dâng trọn cuộc đời cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản vô giá của Đảng và nhân dân ta. Người tiếp thu sáng tạo, không ngừng bổ sung, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin để dẫn dắt con đường cách mạng Việt Nam. Khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp. Khẳng định giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, vừa khoa học và có tính nhân văn sâu sắc. Đảng phải động viên toàn dân, dựa vào sức mạnh to lớn của nhân dân; Đảng phải thật sự là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân; tạo sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức; Đảng phải thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn Đảng; quan tâm tinh thần rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cơ hội, vị kỷ, làm cho Đảng ta thật trong sạch vững mạnh, là đạo đức là văn minh. Người là hiện thân của sự mẫu mực của nhân cách, lối sống; khẳng định sự tôn kính, yêu thương vô hạn của Đảng, nhân dân ta và thế giới đối với Người. Kế thừa và phát huy những giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quang Minh  

Tin cùng chuyên mục

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị


Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác Đại hội Đảng bộ các cấp

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác Đại hội Đảng bộ các cấp


Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020

Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020


Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX


Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn

Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn


Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội nghị Trung ương lần thứ 12 hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Hội nghị Trung ương lần thứ 12 hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra


Trung ương sẽ xem xét, quyết định phương hướng nhân sự khóa mới

Trung ương sẽ xem xét, quyết định phương hướng nhân sự khóa mới


Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp


Sơ kết đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”

Sơ kết đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”


Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng


Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng

Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng