Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Thực hiện Kế hoạch số 5240-KH/TU, ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 15/4/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (Quy định 213).

Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; bí thư (phó bí thư) các huyện, thành, thị ủy, lãnh đạo, cán bộ ban tổ chức các huyện thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt một số nội dung mới trong Quy định 213 của Bộ Chính trị.

 Ngày 02/01/2020, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 213-QĐ/TW, quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú thay thế Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú (Quy định 76).

Sau 20 năm thực hiện Quy định 76, cấp ủy đảng các cấp và đảng viên đều nhận thức được đây là chủ trương đúng và sát thực của Bộ Chính trị, quá trình thực hiện đã phát huy được tính tiên phong, gương mẫu cũng như trí tuệ và khả năng của đảng viên đang công tác trong việc đóng góp ý kiến với công việc chung của địa phương. Đồng thời tạo điều kiện cho cấp ủy địa phương và nhân dân nơi cư trú tăng cường việc giám sát đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Tuy nhiên, để cụ thể thêm một số nhiệm vụ của đảng viên, tổ chức đảng trong quá trình sinh hoạt tại nơi cư trú phù hợp với các quy định mới, Bộ Chính trị đã bổ sung sửa đổi Quy định 76, ban hành Quy định 213 để thay thế.

 Đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt một số nội dung mới trong Quy định 213 của Bộ Chính trị

Về cơ bản, Quy định 213 kế thừa các nội dung của Quy định 76 và bổ sung làm rõ thêm trách nhiệm của đảng viên nơi công tác như: Cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu trước nhân dân nơi cư trú; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân. Đối với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công tác cần kịp thời thông báo cho chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú biết về số đảng viên đã được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú có sự thay đổi vị trí, chuyển công tác hoặc bị khai trừ, xoá tên khỏi danh sách đảng viên hoặc đã xin ra khỏi Đảng. Đối với chi bộ thôn, bản, khu dân cư nơi cư trú tiếp nhận và lập danh sách đảng viên đang công tác tham gia sinh hoạt, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú ở đơn vị mình và thông báo cho từng đảng viên biết để liên hệ trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú; định kỳ hằng năm, chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư để nhận xét từng đảng viên đang công tác thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú trên địa bàn mình theo phiếu nhận xét và gửi về đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Để thực hiện tốt Quy định 213 của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã lưu ý một số nội dung thực hiện trong thời gian tới gồm: Tổ chức quán triệt Quy định 213 tại cấp huyện theo Kế hoạch số 5240-KH/TU, ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo cấp ủy nơi công tác tăng cường quản lý đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú; chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt, bố trí thời gian, địa điểm sinh hoạt nơi cư trú thích hợp, tạo điều kiện cho đảng viên đang công tác có mối liên hệ thường xuyên với cấp uỷ; cấp uỷ nơi đảng viên công tác thực hiện thực hiện giới thiệu đảng viên và lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú theo đúng quy định, cần lưu ý những trường hợp như kết nạp vào Đảng, đề bạt, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuẩn bị nhân sự cấp uỷ. Hàng năm, các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy chủ trì, phối hợp với các ban đảng có chương trình kiểm tra việc thực hiện Quy định 213 gắn với công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

                                                 Nguyễn Văn Chung  

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục


Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022


Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ


Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”

Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”