Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Học tập, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết về công tác môi trường

Ngày 09/6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 41- KH/BTGTU về học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 02/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030 (Nghị quyết số 08-NQ/TU).

Theo đó, yêu cầu tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TU gắn với thảo luận, thông qua chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, đơn vị.

Đối với cấp tỉnh, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt riêng hoặc tổ chức lồng ghép vào Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ trong quý III năm 2022; đưa nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TU trong Bản Thông báo nội của của tỉnh.

Đối với cấp huyện và tương đương, tùy điều kiện của từng địa phương, đơn vị để tổ chức hội nghị học tập, quán triệt riêng hoặc tổ chức lồng ghép vào hội nghị báo cáo viên hoặc các hội nghị khác và hoàn thành trong quý IV năm 2022.

Đối với cấp cơ sở và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc huyện, thành, thị ủy: Tùy điều kiện của từng địa phương, đơn vị để tổ chức hội nghị học tập, quán triệt riêng hoặc tổ chức lồng ghép vào hội nghị báo cáo viên hoặc các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt chi bộ...

Báo cáo viên, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm chủ trì hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TU tại đảng bộ địa phương, đơn vị mình; đồng thời trực tiếp báo cáo hoặc phân công các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy báo cáo.

Kế hoạch yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 08-NQ/TU một cách sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng như qua sinh hoạt của chi bộ, các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể; đồng thời, chỉ đạo cơ quan báo chí, bản tin, đài phát thanh, truyền hình... của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 08-NQ/TU đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Các báo, đài địa phương; các văn phòng đại diện, thường trú báo Trung ương, địa phương tại Nghệ An cần chủ động xây dựng kế hoạch, tăng lượng tin, bài, mở các chuyên trang, chuyên mục nhằm phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 08-NQ/TU đến với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

  Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU; việc kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để đảm bảo nắm chắc tình hình, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, kỷ luật nghiêm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân vi phạm trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Sau tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có sơ kết, tổng kết đánh giá và báo cáo cấp trên.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TU một cách phù hợp; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 08-NQ/TU và định kỳ hàng năm báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán triệt trên địa bàn tỉnh; tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU theo kế hoạch đề ra.

Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Nghệ An: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục xây dựng Đảng; tập trung tuyên truyền về Nghị quyết số 08-NQ/TU, đăng tải thường xuyên, liên tục trên tất cả các báo. Dành thời lượng hợp lý tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ tài nguyên môi trường; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, các chương trình giao lưu để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh được trao đổi, đối thoại, phản biện xã hội đóng góp trí tuệ, trách nhiệm của mình trong thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, tạo hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ và sức lan tỏa sâu rộng. Chú trọng phát hiện, giới thiệu, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU; động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; phát hiện, phản ánh những hiện tượng tiêu cực trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cấp ủy các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên tinh thần thiết thực hiệu quả. Bám sát sát các nội dung của Nghị quyết số 08-NQ/TU, các văn bản liên quan, các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường để áp dụng, vận dụng và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU đảm bảo cụ thể, hiệu quả và phù hợp với địa phương, đơn vị; bám sát chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai công tác tuyên truyền đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Tổng kết Chỉ thị về phát triển nền đông y và hội đông y phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả

Tổng kết Chỉ thị về phát triển nền đông y và hội đông y phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả


Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết Chỉ thị về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết Chỉ thị về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng

Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng


Tập trung ổn định mức sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số

Tập trung ổn định mức sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số


Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch


Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành công

Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành côngTăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch


Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta

Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong


Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết

Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết


Công tác tuyên giáo luôn chủ động, tích cực, sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở

Công tác tuyên giáo luôn chủ động, tích cực, sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở