Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Gắn công tác dân vận chính quyền với cải cách hành chính ở Quế Phong

Quế Phong là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, đồng bào các dân tộc huyện nhà sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (32,49%). Huyện có 13 xã và 01 thị trấn với 194 thôn bản, trong đó 12 xã đặc biệt khó khăn. Toàn huyện có 71.940 khẩu khẩu, trong đó: dân tộc thiểu số chiếm 90,44%. Dân cư phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở dọc các đường Quốc lộ, đường liên xã và các bản trung tâm xã.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận nói chung và dân vận chính quyền nói riêng, những năm qua, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Quế Phong đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đã đã chú trọng phát huy tính dân chủ trong thực hiện chính sách, xây dựng cơ chế, chủ động nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng qua đó kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, công tác dân vận chính quyền được gắn với nhiệm vụ thực hiện hiệu quả cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 “Năm dân vận chính quyền” 2019 đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Chính quyền các cấp ngày càng gần dân, sát dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, cầu thị, tiếp thu ý kiến của nhân dân. Cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; tăng cường công tác đối thoại định kỳ và công tác đối thoại với nhân dân, năm 2019 tổ chức 04 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và nhân dân với hơn 320 lượt người tham gia. Qua đó giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, thấu đáo những băn khoăn, vướng mắc, bức xúc của nhân dân; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn, nên trong thời gian qua, UBND huyện Quế Phong đã tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trong đẩy mạnh thực hiện công tác Dân vận chính quyền gắn với công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách TTHC, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ công chức.  UBND huyện tăng cường các cuộc thanh tra công vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã. Năm 2019, UBND huyện tổ chức kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch năm về công tác CCHC của 13 phòng, ban chuyên môn và 14 UBND cấp xã; 3 đợt kiểm tra đột xuất  về kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị 17-CT/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tại 21 đơn vị. Kiểm tra tra việc thực hiện công vụ của các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc UBND huyện nhằm đánh giá trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Trưởng các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc xử lý văn bản trên hệ thống Văn phòng điện tử và việc giải quyết thủ tục hành chính của các các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cũng như cán bộ, công chức trong thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác CCHC nói riêng và công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện công vụ nói chung của chính quyền các cấp trên địa bàn huyện.

Huyện Quế Phong ưu tiên bố trí ngân sách, huy động xã hội hóa việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để xây dựng, nâng cấp trụ sở, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận “Một cửa” các cấp. Từ giữa năm 2018, huyện đưa vào vận hành hệ thống Giao ban hội nghị trực tuyến từ huyện đến xã, từ đó đến nay hệ thống vẫn đang vận hành rất hiệu quả, đóng góp rất tích cực cho chính quyền huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như tiết kiệm các nguồn lực so với trước khi chưa ứng dụng hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến. Tại trụ sở và phòng làm việc bộ phận “Một cửa” huyện cũng như hầu hết các xã trên địa bàn huyện Quế Phong đều đã lắp đặt hệ thống camera giám sát. Điều này đã hỗ trợ đắc lực cho chính quyền các cấp trong việc kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chúng tôi đưa vào sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử ioffice, từ năm 2017 đến nay, toàn bộ việc xử lý văn bản đến, văn bản đi (trừ các văn bản Mật) đều được chính quyền các cấp xử lý qua hệ thống môi trường mạng. Do đó, việc theo dõi kết quả chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức đều rất thuận tiện, minh bạch.

Hiện nay, hoạt động của bộ phận “Một cửa” từ huyện đến xã đã đi vào nền nếp, mặc dù về điều kiện cơ sở vật chất vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng việc giải quyết thủ tục, hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân đều được chính quyền giải quyết đảm bảo đúng quy trình, đúng thời gian quy định, tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn, đúng hạn cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 98%.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ trọng tâm “Năm Cải cách hành chính”, UBND huyện Quế Phong đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/4/2019 về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm “Năm Cải cách hành chính” và nhiều công văn lãnh đạo, chỉ đạo khác nhằm yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị phải có từ 20-30% số TTHC được kiến nghị đơn giản hóa hoặc giảm thời gian thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Do đó, sau khi rà soát tính đến thời điểm  cuối năm 2019 UBND huyện Quế Phong có 82/267 TTHC đơn giản hóa về mặt thời gian giải quyết TTHC, đạt tỷ lệ 30,7% (vượt tỷ lệ so với Chỉ thị 09/CT-UBND của UBND tỉnh chỉ đạo); đối với UBND các xã, thị trấn mỗi đơn vị đều đảm bảo có số TTHC giảm thời gian giải quyết hoặc kiến nghị đơn giản hóa đạt tỷ lệ 20-30% theo quy định. Hiện nay UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn liên quan và UBND cấp xã tiến hành rà soát đơn giản hóa TTHC, đặc biệt rà soát để giảm thời gian giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân.

Thực hiện công tác dân vận gắn với kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2019 tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất ước đạt 13,4%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 26 tỷ đồng, vượt 11,4% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 29,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,99% so với năm 2018 xuống còn 26,5%. Xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến, hiện nay, số tiêu chí bình quân đạt được là 10,92 tiêu chí/xã, tăng trung bình 1,32 tiêu chí/xã (xã đạt nhiều nhất là 17 tiêu chí, thấp nhất là 7 tiêu chí), toàn huyện có 26 thôn bản đạt thôn,  bản đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo xã Quế Sơn hoàn thành các nhiệm vụ cuối cùng để trình tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa xã hội  tiến bộ; Tình hình An ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, đặc biệt an ninh tại các xã biên giới; không để xảy ra tình trạng di dịch cư trái phép.

Trường Tiểu học Quế Sơn

Từ thực tiễn công tác dân vận chính quyền huyện trong thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

Thứ nhất, ác cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên đối với công tác dân vận chính quyền, thì nơi đó tạo được sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - chính trị của địa phương, đơn vị. Góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thứ hai, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị chính đáng của nhân dân phụ thuộc vào công tác dân vận của chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cơ sở cùng với việc xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hiện nay. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải quyết kịp thời các bức xúc...

Thứ ba, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai các lĩnh vực đời sống xã hội; các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư liên quan đến lợi ích của nhân dân sẽ tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Nguyễn Mạnh Khôi 

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Diễn Hồng làm tốt đoàn kết lương – giáo để phát triển toàn diện

Diễn Hồng làm tốt đoàn kết lương – giáo để phát triển toàn diện


Tạo sự đoàn kết từ mô hình tổ tự quản ở xã Nam Anh

Tạo sự đoàn kết từ mô hình tổ tự quản ở xã Nam Anh


Công đoàn ngành Y tế chăm lo quyền lợi cho công nhân viên chức, người lao động

Công đoàn ngành Y tế chăm lo quyền lợi cho công nhân viên chức, người lao động


Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm tốt công tác tiếp dân

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm tốt công tác tiếp dân


Gắn công tác dân vận khéo với giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở Nghệ An

Gắn công tác dân vận khéo với giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở Nghệ An


Xuân Sơn làm tốt công tác dân vận

Xuân Sơn làm tốt công tác dân vận


Gắn công tác dân vận với hòa giải đối với các vụ án dân sự

Gắn công tác dân vận với hòa giải đối với các vụ án dân sự


Lắng nghe ý kiến nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại

Lắng nghe ý kiến nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại


“Yên dân” từ công tác dân vận

“Yên dân” từ công tác dân vận


Tường Sơn thực hiện tốt công tác dân vận

Tường Sơn thực hiện tốt công tác dân vận


Hiệu quả đối thoại trực tiếp với nhân dân ở Nam Đàn

Hiệu quả đối thoại trực tiếp với nhân dân ở Nam Đàn


Công an Quỳnh Lưu vì nhân dân phục vụ

Công an Quỳnh Lưu vì nhân dân phục vụ


Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ Dân

Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ Dân


Nữ Chủ tịch xã được nhân dân tin yêu

Nữ Chủ tịch xã được nhân dân tin yêu