Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Diễn Châu tăng cường công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 05/5/2008 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, trong những năm qua, công tác thanh tra của huyện Diễn Châu đã có những bước chuyển cả về chiều rộng và chiều sâu. Các cuộc thanh tra, kiểm tra đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước cũng như củng cố trật tự quản lý trên các lĩnh vực KT-XH, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 05/5/2008 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, trong những năm qua, công tác thanh tra của huyện Diễn Châu đã có những bước chuyển cả về chiều rộng và chiều sâu. Các cuộc thanh tra, kiểm tra đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước cũng như củng cố trật tự quản lý trên các lĩnh vực KT-XH, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Chỉ tính từ năm 2014 đến năm 2018, Huyện Diễn Châu đã triển khai được 38 cuộc thanh tra kinh tế xã hội, thanh tra đột xuất, thanh tra giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân. Trong đó, tập trung chủ yếu tại các lĩnh vực: quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý tài chính, ngân sách....Tổng giá trị sai phạm về kinh tế được phát hiện qua các cuộc thanh tra là 4.226.641.000 đồng, số tổ chức, cá nhân sai phạm là 146. Qua đó các Đoàn thanh tra của huyện đã kiến nghị xử lý kinh tế: 4.226.641.000 đồng, trong đó kiến nghị thu hồi tài chính là 1.110.405.500 đồng, kiến nghị khác 3.116.235.500 đồng, giảm giá trị quyết toán công trình; kiến nghị xử lý hành chính 146 tổ chức, cá nhân sai phạm.

Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy kiểm tra rà soát các cuộc thanh tra tại Diễn Châu

Không chỉ phát hiện sai phạm, thanh tra huyện Diễn Châu còn thường xuyên đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra. Do vậy cơ bản các kết luận thanh tra được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Sau thanh tra đã khắc phục được nhiều tồn tại, yếu kém và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.  Kết quả đến nay đã thu hồi đạt 100% số tiền kiến nghị thu hồi, và xử lý khác về kinh tế. Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm 39 tập thể, 97 cá nhân; xử lý kỷ luật cán bộ: cảnh cáo 02; khiển trách 06, cách chức 02.

Bên cạnh đó, những năm qua, cơ quan thanh tra huyện đã có nhiều  kiến nghị, góp ý giúp cho các cấp có thẩm quyền đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; thực hiện công khai, minh bạch trong các lĩnh vực: Đất đai, tài chính, quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nước và trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, sửa đổi, bổ sung quy chế, chính sách pháp luật để hoàn thiện cơ chế quản lý, tạo lập hành lang pháp lý và môi trường lành mạnh cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như ổn định an sinh xã hội trên địa bàn.

Ngoài việc chủ động triển khai các cuộc thanh tra trên các lĩnh vực, huyện Diễn Châu còn đôn đốc thực hiện kết quả sau các cuộc thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh. Năm 2014-2018, đã thực hiện thu hồi 5.429.270.000 đồng, giảm trừ quyết toán 1.333.131.000 đồng/ 6.840.263.000 đồng kiến nghị thu hồi sau thanh tra.

Đạt được kết quả này ngoài việc tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyền truyền, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Diễn Châu đã tăng cường nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, quan tâm trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra... từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện phòng ngừa tham nhũng và thực hiện các kết luận thanh tra.

Để sớm ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi tiêu cực, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thời gian tới huyện Diễn Châu tiếp tục ban hành các văn bản nhằm tăng cường công tác tuyên truyền vận động để các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể các cấp, các tổ chức kinh tế nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ý thức chấp hành của đối tượng thanh tra, việc giám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra. Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác thanh tra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong đó tập trung lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực (quản lý, sử dụng đất đai; quản lý vốn, tài sản nhà nước, mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ chính sách) đưa vào chương trình, kế hoạch để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các  cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tăng cường vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN, lãng phí.                                 

Lê Thị Thủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An


Công tác dân vận trong tham gia phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu sản phẩm ở huyện miền núi Con Cuông

Công tác dân vận trong tham gia phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu sản phẩm ở huyện miền núi Con Cuông


Nhận diện, phát hiện và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng vặt

Nhận diện, phát hiện và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng vặt