Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Diễn Châu sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Ngày 24/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Chỉ thị 19). Với nhiều nỗ lực, việc triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn huyện Diễn Châu đạt nhiều kết quả.

 

Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình từ huyện đến xã, thị và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đối thoại bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân ở tại khối, xóm. Tại các buổi hội nghị có rất nhiều người dân chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đăng ký tham gia tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến các đối tượng chưa thực sự hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ mô hình đó, năm 2021 đã đem lại kết quả trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 2.096 người, tăng 75.1% so với năm 2020.

Tính đến ngày 31/12/2022, số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH ước tính trên địa bàn huyện Diễn Châu là: 31.440 người (trong đó BHXH bắt buộc: 22.152 người; BHXH tự nguyện: 9.288 người), chiếm tỷ lệ 32,2%. Lực lượng lao động tham gia BHTN trên địa bàn là 20.758 người, chiếm tỷ lệ 17,6% số người trong độ tuổi lao động. Số người tham gia BHYT trên địa bàn là 273.311/320.493 (tính cả lực lượng vũ trang và thân nhân quân đội), tương ứng 85,28%.

Chất lượng khám chữa bệnh không ngừng được nâng cao, các cơ sở khám bênh, chữa bệnh cơ bản đã thực hiện khám chữa bệnh đúng quy trình, chuyên môn kỹ thuật được phê duyệt.

Thực hiện đúng quy trình quản lý và chi trả đúng người, đúng số tiền được hưởng; đối với người hưởng chế độ BHXH ngắn hạn như ốm đau, thai sản, cơ quan BHXH thực hiện chuyển trả số tiền được hưởng vào tài khoản cá nhân của người thụ hưởng, đảm bảo kịp thời hiệu quả, tiết kiệm. Trong 5 năm, tổng thu BHXH là 2,468,635 triệu đồng đạt 102,83% dự toán, tổng số tiền chi chế độ BHXH là 3,133,242 triệu đồng. Trong đó: chi lương hưu 2,655,448 triệu đồng (bao gồm cả số hưởng lương hưu do NSNN đảm bảo); chi chế độ ngắn hạn 170,278 triệu đồng triệu đồng, trợ cấp BHXH 1 lần: 292,170 triệu đồng; chi kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các nhà trường: 15,345 triệu đồng.

Trong 5 năm, tổng thu BHYT là 1,210,340 triệu đồng đạt 100%KH, tổng chi khám chữa bệnh BHYT là 768,396 triệu đồng đạt 63,48% kế hoạch.

Từ năm 2018 đến năm 2022, ngân sách huyện hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho 79.301 lượt người với tổng số tiền là 322,113 triệu đồng. Năm 2018 đến năm 2022 quyên góp được hơn 67 triệu đồng, năm 2022 sau khi xin ý kiến của Thường vụ huyện, UBND huyện đã phát động quyên góp được 16 triệu đồng vào quỹ tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh có khăn trên địa bàn.

Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách BHXH, BHYT đến với toàn thể nhân dân bằng nhiều hình thức như: Hội nghị báo cáo viên cấp huyện, Bản tin nội bộ, cổng thông tin điện tử huyện, thông qua hội nghị kết hợp đối thoại trực tiếp, hệ thống truyền thanh của thôn, xóm; chăng treo băng rôn, áp phích, phướn...

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động huyện và UBND các xã, thị trong công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách về BHXH, BHYT, BHTN trực tiếp tới tận khối, xóm. Phối hợp với Bưu điện huyện hưởng ứng Lễ ra quân tuyên truyền tháng vận động người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.

Thường xuyên nắm bắt tình hình công tác phát triển đối tượng của các tổ chức dịch vụ thu, hỗ trợ trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Căn cứ vào dữ liệu danh sách hộ gia đình, xuất danh sách người chưa tham gia BHYT, người tiềm năng để tham gia BHXH tự nguyện tại từng xã, thị để vận động tham gia.

Để mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn, cần tập trung một số nhiệm vụ như sau:

Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Tham mưu HĐND các cấp đưa chỉ tiêu BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Huy động nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Phối hợp với các ngành, các cấp, tổ chức đoàn thể, cơ quan truyền thông tăng cường truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức người lao động, người sử dụng lao động, các cấp, các ngành về tầm quan trọng, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Đảng, Nhà nước.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Thay đổi linh hoạt các phương thức tuyên truyền. Mở rộng hệ thống mạng lưới tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT bao phủ các địa huyện, xã, thị, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia BHXH, BHYT tự đóng. Tăng cường truyền thông cho người tham gia BHXH, BHYT qua cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công bảo hiểm xã hội.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Thành phố Vinh: Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển

Thành phố Vinh: Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2018-2023

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2018-2023


Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường


Nghệ An: Quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

Nghệ An: Quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh


Thành phố Vinh với việc xây dựng thành phố học tập toàn cầu

Thành phố Vinh với việc xây dựng thành phố học tập toàn cầu


Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An

Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An


Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại Nghệ An

Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại Nghệ An


Nghệ An - xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Nghệ An - xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới


Nghệ An - phát triển nền y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nghệ An - phát triển nền y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân


Tương Dương: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tương Dương: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo


Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới ở Nghệ An

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới ở Nghệ An


Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao chất lượng góp phần khẳng định sản phẩm OCOP Nghệ An

Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao chất lượng góp phần khẳng định sản phẩm OCOP Nghệ An


Nam Đàn đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Nam Đàn đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng