Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Điểm sáng về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (có tên gọi tắt là Công ty PTS Nghệ Tĩnh) là đơn vị thành viên của Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex. Hoạt động trong lĩnh vực vận tải, kinh doanh xăng dầu và đào tạo lái xe cơ giới. Địa bàn hoạt động rộng khắp các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ và nước bạn Lào, có quy mô lớn với hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng với các loại xe chuyên dụng dùng để vận chuyển xăng dầu, khí hóa lỏng…

Hệ thống Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới PTS được đầu tư bài bản đáp ứng yêu cầu về công tác đào tạo và tổ chức sát hạch tại chỗ đối với các hạng A1, B1, B2, C. Công ty là điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong khối doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo Công ty PTS Nghệ Tĩnh đã kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến của thị trường trong và ngoài nước để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả. Tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng; không để bị động, bất ngờ; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh và chính sách của người lao động. Mở rộng và nâng cấp hệ thống cửa hàng, dịch vụ vận tải, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lao động, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, dịch vụ….,do đó tổng doanh thu của công ty năm 2019 đạt 1.305.995 triệu đồng tăng 10% so với kế hoạch; nộp ngân sách đạt 6.426 triệu đồng tăng 7% so với kế hoạch và tăng 42% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 9.250 triệu đồng tăng 1% so với kế hoạch và tăng 11% so với cùng kỳ, thu nhập bình quân 8.7 triệu đồng/người/tháng ...công tác an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh tiếp tục được cấp uỷ thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn để thực hiện các nhiệm vụ được giao không để xẩy ra điểm nóng. Gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội được Công ty PTS Nghệ Tĩnh thường xuyên chú trọng.

Đảng ủy Công ty kịp thời triển khai quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh việc Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua đó Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành Công ty, Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

PTS Nghệ Tĩnh

Công ty đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban hành, bổ sung, hướng dẫn kịp thời những văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích đáp ứng yêu cầu kinh doanh, đảm bảo quyền lợi và kịp thời giải quyết những vướng mắc của người lao động. Hằng năm, Công ty có sửa đổi và ban hành các nội quy, quy định của như: Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tiền lương…phù hợp với yêu cầu thực tế của đơn vị, đáp ứng quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên phối hợp với Hội đồng quả trị, Ban điều hành Công ty quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, quyền lợi, lợi ích chính đáng cho người lao động nhất là việc thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Đoàn thanh niên tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh, thường xuyên phối hợp với công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Văn hóa doanh nghiệp và các phong trào xung kích trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Công ty được chú trọng và đi sâu vào thực chất góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua và tăng năng suất làm việc. Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, không giáo điều đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng.

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 01/02/2019 của UBND Tỉnh về tuyên truyền thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Công ty PTS Nghệ Tĩnh đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, cụ thể như công khai các nội dung của Nghị định tại bảng tin, trên trang Website của đơn vị; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các nội dung trong các buổi sinh hoạt định kỳ của tổ chức Đảng, đoàn thể, chuyên môn. Tuyên truyền các nội dung Quy chế dân chủ cơ sở ở nơi làm việc gắn với tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nội quy, quy chế của ngành, của đơn vị đề ra. Quan tâm đến người lao động, thường xuyên tổ chức các hoạt động tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên và người lao động về xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công ty tổ chức Hội nghị người lao động, Đại hội đồng cổ đông thường niên,  đúng trình tự quy định, các nội dung được chuẩn bị chu đáo, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và chuyên môn, chất lượng Hội nghị đáp ứng được yêu cầu của cổ động, của người lao động. Xây dựng và ban hành được hệ thống quy chế, các nội quy, quy định: Nội quy lao động; Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động; thỏa ước lao động tập thể; sổ tay văn hóa doanh nghiệp; quy chế tiền lương....trong Doanh nghiệp. Việc thực hiện chế độ chính sách, phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động dựa trên cơ sở các quy chế tiền lương, có sự công bằng, quyền lợi của người lao động được đảm bảo; tham gia đóng BHXH, BHYT và BHTN cho 100% người lao động; tiền lương được thanh toán kịp thời; chế độ các ngày lễ tết được bảo đảm theo đúng quy định; những người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ được quan tâm thăm hỏi; người lao động được tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nội quy, quy chế nội bộ..  Tổ chức ký, ký lại hợp đồng lao động cho tất cả cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty đảm bảo tất cả người lao động đều hiểu và nắm rõ các chế độ, quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình; việc giám sát thực thi theo thoả ước lao động tập thể, cá nhân được bộ phận chuyên môn và đoàn thể thực hiện theo quy định. Công ty sử dụng hệ thống văn phòng điện tử để thông tin đến tất cả các cán bộ, các đơn vị cơ sở, công nhân và người lao động, đáp ứng việc công khai các chế độ chính sách, quy định, quy chế nội bộ, thông tin hoạt động..., cung cấp số điện thoại của lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn để thuận tiện tiếp nhận các ý kiến của người lao động và trực tiếp kịp thời xử lý. Công ty đã thực hiện công khai tất cả mọi kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, việc thu chi tài chính, các đề án, dự án đầu tư, chế độ chính sách chủ yếu và có liên quan trực tiếp đến người lao động thông qua Hội nghị người lao động hàng năm, các cuộc họp giao ban tháng, giao ban quý, các hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị... Công tác kiểm tra, giám sát được Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng chương trình tại văn bản số 02/ĐU-PTSNT ngày 03/01/2019 và phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên để tổ chức thực hiện. Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện 13 đượt kiểm tra, kết quả việc thực hiện các chế độ công tác, chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc đúng theo quy định. Không để xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trong thời gian tới, đảng ủy, ban lãnh đạo Công ty PTS Nghệ Tĩnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng và nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản về thực hiện QCDC bằng nhiều hình thức nhằm không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và người lao động nhằm phát huy dân chủ thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của Công ty. Thực hiện có hiệu quả kết luận số 120KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Kế hoạch số 13-KH/TU Ngày 03/03/2016 về việc triển khai thực hiện kết luận 120-KL/TW của bộ Chính Trị; nghị định số 149/2019/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của chính phủ, nghị định quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua yêu nước trong Công ty có hiệu quả./.

 

                                              Nguyễn Mạnh Khôi  

                            Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục

Diễn Hồng làm tốt đoàn kết lương – giáo để phát triển toàn diện

Diễn Hồng làm tốt đoàn kết lương – giáo để phát triển toàn diện


Tạo sự đoàn kết từ mô hình tổ tự quản ở xã Nam Anh

Tạo sự đoàn kết từ mô hình tổ tự quản ở xã Nam Anh


Công đoàn ngành Y tế chăm lo quyền lợi cho công nhân viên chức, người lao động

Công đoàn ngành Y tế chăm lo quyền lợi cho công nhân viên chức, người lao động


Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm tốt công tác tiếp dân

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm tốt công tác tiếp dân


Gắn công tác dân vận khéo với giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở Nghệ An

Gắn công tác dân vận khéo với giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở Nghệ An


Xuân Sơn làm tốt công tác dân vận

Xuân Sơn làm tốt công tác dân vận


Gắn công tác dân vận với hòa giải đối với các vụ án dân sự

Gắn công tác dân vận với hòa giải đối với các vụ án dân sự


Lắng nghe ý kiến nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại

Lắng nghe ý kiến nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại


“Yên dân” từ công tác dân vận

“Yên dân” từ công tác dân vận


Tường Sơn thực hiện tốt công tác dân vận

Tường Sơn thực hiện tốt công tác dân vận


Hiệu quả đối thoại trực tiếp với nhân dân ở Nam Đàn

Hiệu quả đối thoại trực tiếp với nhân dân ở Nam Đàn


Công an Quỳnh Lưu vì nhân dân phục vụ

Công an Quỳnh Lưu vì nhân dân phục vụ


Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ Dân

Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ Dân


Nữ Chủ tịch xã được nhân dân tin yêu

Nữ Chủ tịch xã được nhân dân tin yêu