Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”

Ngày 5/8, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK về xây dựng chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt. Theo đó, việc xây dựng chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt với các tiêu chí, cụ thể:

Đối với chi bộ: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện các nguyên tắc của Đảng; duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ ngày càng có chất lượng; làm tốt công tác đảng viên.

Đối với đảng viên: Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên với tinh thần dám nghĩ, giám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo; thực hiện nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, phát luật của Nhà nước; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; làm tốt công tác vận động quần chúng, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo, hàng năm các cấp ủy cơ sở, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đưa nội dung thực hiện hướng dẫn này trong đánh giá, xếp loại, chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và có biện pháp xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Thông qua việc xây dựng chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An - điểm sáng về số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nghệ An - điểm sáng về số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện


Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trong thời gian tới

Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trong thời gian tới


Chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ


Thành tựu nổi bật của ngành dân số Nghệ An

Thành tựu nổi bật của ngành dân số Nghệ An


Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Một số giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị

Một số giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị


Nâng cao hiệu quả hoạt động đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nâng cao hiệu quả hoạt động đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội ở Nghệ An

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội ở Nghệ An


Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Nhiều mô hình, cách làm tuyên truyền hay, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị

Nhiều mô hình, cách làm tuyên truyền hay, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị


Tuyên giáo tiếp tục sứ mệnh đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển

Tuyên giáo tiếp tục sứ mệnh đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển


Ngành tuyên giáo Nghệ An thích ứng với bối cảnh phòng chống dịch Covid-19

Ngành tuyên giáo Nghệ An thích ứng với bối cảnh phòng chống dịch Covid-19


Đa dạng hóa tuyên truyền thực hiện công tác dân số và phát triển của Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh

Đa dạng hóa tuyên truyền thực hiện công tác dân số và phát triển của Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh