Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 18/8, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ đề đại hội Đảng bộ Khối đề ra là “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; tăng cường đoàn kết, hợp tác; nâng cao năng lực cạnh tranh; doanh nghiệp phát triển bền vững; xây dựng Đảng bộ vững mạnh”.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành uỷ Vinh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; Các đ/c trong BCH Đảng bộ, Đại biểu QH tỉnh, Thường trực UBND tỉnh; đại diện các đoàn thể , hiệp hội, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, đại diện các doanh nghiệp tư nhân, Nhà nước, cùng 244 đảng viên tiêu biểu đại diện cho hơn 5.600 đảng viên của133 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc khối.

Đoàn kết, đổi mới, đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua khó khăn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh có bước phát triển, doanh thu tăng 37,52% so với đầu nhiệm kỳ; bình quân hàng năm 91,56% doanh nghiệp có lãi; nộp ngân sách tăng 61,95% so với đầu nhiệm kỳ; đảm bảo việc làm và các chế độ chính sách cho gần 30.000 lao động; Thu nhập bình quân người lao động tăng trung bình khoảng 10,9% hàng năm.

Các phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành được các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả, trong 5 năm có 2.805 sáng kiến được công nhận và áp dụng vào sản xuất, kinh doanh làm lợi cho các doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được đẩy mạnh, ngày càng đi vào thực chất, trong nhiệm kỳ đã đóng góp cho các hoạt động và quỹ từ thiện trên địa bàn toàn tỉnh hơn 306 tỷ đồng, trong đó một số hoạt động nổi bật như “Tết vì người nghèo”, giúp đỡ 21 xã nghèo vùng Miền tây Nghệ An; đã tổ chức ủng hộ được 73 ngôi nhà trị giá 4,7 tỷ đồng, Tổ chức ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19...

Công tác xây dựng Đảng đã chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng thông tin và dư luận. Đổi mới về phương thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, không để xảy ra các tình huống bị động, hiện tượng đình công, bãi công trong các doanh nghiệp.

Công tác tổ chức bộ máy được củng cố, tăng cường; phát huy tốt vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; công tác phát triển đảng viên được chú trọng (trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng và kết nạp 1.188 đảng viên); chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 5155 ngày 08/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014-2020”, kết quả thành lập mới 09 tổ chức đảng và 01 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12) được Đảng bộ quán triệt đầy đủ đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, tạo chuyển biến tích cực về hành động, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, khắc phục tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được các cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, nhất là việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị số 30, Kết luận số 120 của Bộ Chính trị, Nghị định số 60 và Nghị định số 149 của Chính phủ. Công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp được chú trọng; trong nhiệm kỳ Đảng ủy khối đã ban hành Nghị quyết số 05 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”.    

5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá

Với chủ đề: "Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; tăng cường đoàn kết, hợp tác; nâng cao năng lực cạnh tranh; doanh nghiệp phát triển bền vững; xây dựng Đảng bộ vững mạnh”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp xác định: Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực của doanh nghiệp; củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động; tiếp tục tổ chức lại sản xuất, tái cấu trúc doanh nghiệp. Tổ chức và khai thác tốt thị trường, nhất là thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu có tiềm năng, lợi thế; mở rộng liên doanh, liên kết, chủ động hội nhập; sản xuất kinh doanh trên nền tảng ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với bảo vệ môi trường. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Toàn cảnh Đại hội.

 

Các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp; Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng sát thực tiễn, sát cơ sở; nắm chắc tình hình, để có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, giúp cấp ủy đảng, đảng viên và người lao động dễ dàng tiếp cận nhanh các chủ trương của cấp trên.

Bám sát các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập đoàn, tổng công ty, ngành chủ quản, các cấp ủy cơ sở lãnh đạo, phối hợp với hội đồng quản trị, giám đốc doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, đề ra các giải pháp sản xuất kinh doanh linh hoạt, phù hợp với thực tiễn; Xây dựng chiến lược về phát triển thương hiệu, đổi mới phương thức khởi nghiệp, sáng tạo tiếp cận thị trường; đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, kênh phân phối, mở rộng chuỗi kinh doanh, phát triển thị trường xuất khẩu, nhất là các mặt hàng qua chế biến có lợi thế về nguyên liệu trong tỉnh, sớm xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực có thế mạnh; Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng văn hóa doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, gắn sản xuất kinh danh với bảo đảm quốc phòng, an ninh; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; làm tốt công tác an sinh xã hội.

Đảng ủy Khối phát huy vai trò, chức năng cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, doanh nghiệp với doanh nghiệp trên địa bàn, vận động các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm của nhau và hỗ trợ cùng phát triển. Tham mưu tổ chức, nâng cao chất lượng các cuộc đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp với Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành theo từng lĩnh vực cụ thể để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cung cấp thông tin, kết nối cung cầu và hợp tác cùng phát triển.

Các khâu đột phá phát triển: Chú trọng công tác tham mưu xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp, thành lập các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp; Tập trung tái cơ cấu; chủ động ứng dụng công nghệ 4.0; tăng cường công tác đầu tư, mở rộng các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh tạo thế và lực mới cho các doanh nghiệp phát triển bền vững; Đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động giỏi chuyên môn, nghiệp vụ.

Cùng với tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, xây dựng doanh nghiệp phát triển.

Đổi mới, sáng tạo, nâng cao vai trò kết nối, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Đồng tình với  các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu, đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển đã đề ra trong Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội trình Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng lưu ý một số nội dung để đại hội tiếp tục thảo luận, quyết định:

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, các tập đoàn, tổng công ty và các sở, ban ngành, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để tạo mối liên kết chặt chẽ, hỗ trợ nhau cùng phát triển; Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức hội, hiệp hội, cơ quan, đơn vị để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; tham mưu các giải pháp hữu hiệu để kiểm soát và nắm bắt dòng vốn của Nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bám sát các chương trình phát triển kinh tế của Trung ương, của tỉnh, ngành và các tổng công ty để tập trung lãnh đạo xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, đổi mới trang thiết bị, ứng dụng công nghệ 4.0, số hóa trong công tác quản trị, điều hành; tăng cường liên doanh, liên kết; thu hút đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh, tái cấu trúc thị trường, tận dung tối đa ưu thế từ các hiệp định thương mại Việt Nam đã ký kết; Sớm xây dựng doanh nghiệp tỉnh Nghệ An theo hướng sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và có vị thế trong hội nhập. 

Tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định; giải quyết hài hòa lợi ích của người lao động với lợi ích của cổ đông và chủ doanh nghiệp; làm tốt công tác an sinh xã hội; xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.  Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, thực hiện có hiệu quả “nhất thể hoá”, lồng ghép các chức danh cấp uỷ đảng với các chức danh chủ chốt chuyên môn, đoàn thể theo mô hình “3 trong 1”; hoặc  “2 trong 1”, đặc biệt, vị trí bí thư cấp ủy phải gắn với chủ tịch hội đồng quản trị (chủ tịch công ty), giám đốc hoặc một trong hai chức danh đó; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tăng cường phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, an toàn tài sản và bảo vệ người lao động trong doanh nghiệp; Chủ động phòng, chống và ứng phó với những diễn biến bất thường, xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Trong phiên khai mạc sáng nay, Đại hội đã bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025. 

Nguồn: Truyền hình Nghệ An 

 

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Doanh nghiệp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng ủy Doanh nghiệp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ

Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ


Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh năm 2021

Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh năm 2021


Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2021

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2021


Kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Bội đội Biên phòng

Kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Bội đội Biên phòng


Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 91 điển hình tiêu biểu năm 2021

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 91 điển hình tiêu biểu năm 2021


Khối cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Khối cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021


Kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân PCCC và 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH

Kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân PCCC và 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH


Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao tặng hai căn nhà tình nghĩa tại huyện Hưng Nguyên

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao tặng hai căn nhà tình nghĩa tại huyện Hưng Nguyên


Đảng ủy, Đoàn khối Doanh nghiệp hỗ trợ công tác phòng chống COVID trên địa bàn tỉnh

Đảng ủy, Đoàn khối Doanh nghiệp hỗ trợ công tác phòng chống COVID trên địa bàn tỉnh


Cần tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên cho người lao động trong các doanh nghiệp được tiêm vắcxin phòng, chống Covid-19

Cần tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên cho người lao động trong các doanh nghiệp được tiêm vắcxin phòng, chống Covid-19


Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh: ủng hộ gần 7,2 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh: ủng hộ gần 7,2 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19


Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Hiệu quả từ việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Hiệu quả từ việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp


Ký kết quy chế, chương trình phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Ký kết quy chế, chương trình phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh


Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nghệ An quán triệt Nghị quyết về công tác CCHC

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nghệ An quán triệt Nghị quyết về công tác CCHC