Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Công tác giáo dục lý luận góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thực hiện quy định 54-QĐ/TW ngày 12 tháng 5 năm 1999 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, Quy định 208-QĐ/TW ngày 8 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư vê chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

Trong những năm qua, công tác giáo dục lý luận chính trị luôn bám sát đường lối của Đảng, nhiệm vụ thực tiễn của địa phương; nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết hội nghị của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của các cấp để triển khai thực hiện, nên công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được quan tâm và đi vào chiều sâu.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, phổ biến và tuyên truyền kịp thời các nghị quyết, chỉ thị sâu rộng trong đảng, các đoàn thể và nhân dân, chủ động kết nối các điểm từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ cơ sơ được nghe báo cáo viên Trung ương quan triệt trực tiếp nghị quyết nên chất lượng được nâng lên, nghị quyết sơm đi vào cuộc sống.

Trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, chất lượng chuyên môn có nhiều chuyển biến đáp ứng ngày cang cao yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Việc đổi mới, nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học lý luận chính trị được các cấp uỷ đảng, chính quyền quam tâm và chỉ đạo trriển khai thực hiện có hiệu quả. Các Trung tâm chính trị cấp huyện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên nghiêm túc, có hiệu quả, làm cho đội ngũ cán bộ của tỉnh được chuẩn hoá về trình độ lý luận chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên về chính trị được nâng lên rõ rết. Số lượng cán bộ được bồi dưỡng liên tục tăng theo hàng năm, chất lượng bồi dưỡng được nâng lên.

 Các chương trình bồi dưỡng được phủ kín đến các đối tượng là đảng viên ở cơ sở. Trong năm 2022, các đơn vị mở lớp theo tiến độ được phê duyệt, toàn tỉnh mở được 1.572 lớp với 178.045 lượt cán bộ, đảng viên và các hội viên đoàn thể quần chúng được bồi dưỡng lý luận chính trị. Chương trình sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được các huyện, thành, thị uỷ tổ chức học tập dưới nhiều hình thức, cách thức khác nhau  nên chất lượng học tập lý luận chính trị được đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đành giá giá giờ dạy được triển khai thường xuyên, bằng nhiều hình thức khác nhau, như: Hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy; thao giảng, kiểm tra hồ sơ theo cụm huyện; tự tổ chức dự giờ, thăm lớp tại các đơn vị, nhằm để rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và bổ sung kiến thức, phương pháp dạy học mới theo hướng tích cực, lấy người học làm trung tâm. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công tác day và học,  đến nay 21/21 Trung tâm chính trị được đầu tư xây dựng đảm bảo tốt cho công tác dạy và học lý luận chính trị tại cơ sở.

- Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các đề án, đề tài nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là vùng đồng bào theo đạo công giáo, vùng miền núi, dân tộc, con người Nghệ An trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã phát huy tác dụng trong thực tiễn như: Đề án tăng cường công tác Dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; đề án nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên; Đề án số 5155-ĐA/TU, ngày 08/02/2014 về phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Đề án 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có đảng viên và khối, xóm bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2021 - 2025…

Công tác giáo dục lý luận chính trị đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, xây dựng cuộc sống mới, xây dựng con người mới. Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời góp phần vào việc giáo dục lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước.

Tuy nhiện, công tác giáo dục lý luận chính trị ở các trung tâm chính trị còn có những hạn chế, đó là: chương trình giáo dục, bồi dưỡng chưa đa dạng, phong phú, mới tập trung bồi dưỡng theo chương trình của Trung ương; đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức tại các Trung tâm chính trị cấp huyện còn hạn chế, nhất là phương pháp sư phạm; chưa gắn liền được giữa lý luận và thực tiễn tại cơ sở; một số cán bộ, đảng viên còn ngại học tập lý luận chính trị, nhất là những chương trình đào tạo, bồi dưỡng dài ngày.

Nhằm tiếp tục quán triệt Quy định 54 của Bộ chính trị, Quy định 208-QĐ/TW ngày 8 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư vê chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện cũng như nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị ở Trung tâm chính trị cấp huyện. Trong thời gian tới, công tác giáo dục lý luận chính trị tập trung hướng mạnh về cơ sở, trong đó cần đẩy mạnh học tập, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập lý luận chính trị gắn với việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới nội dung, chương trình dạy, phương pháp dạy và học lý luận chính trị. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học lý luận chính trị gắn với việc tổ chức dự giờ, thăm lớp, thao giảng. Cấp uỷ đảng cần khảo sát, đánh giá trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng…. Việc tổ chức học tập lý luận chính trị cho đảng viên phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ, chi bộ cơ sở.. . Các cấp uỷ hàng năm ra soát lại việc chấp hành học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị của đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, coi học tập lý luận chính trị là một trong những tiêu chí thi đua cơ bản để đánh giá phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

                                                          Ngô Công Mạnh 

                                                         Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2021-2023 cấp Trung ương

Nghệ An: Kết quả tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2021-2023 cấp Trung ương


Xô viết Nghệ Tĩnh từ khát vọng độc lập dân tộc đến xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc

Xô viết Nghệ Tĩnh từ khát vọng độc lập dân tộc đến xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc


Ý nghĩa của Tuyên ngôn Độc lập đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An

Ý nghĩa của Tuyên ngôn Độc lập đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An


Ngành Tuyên giáo Nghệ An phát huy vài trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng

Ngành Tuyên giáo Nghệ An phát huy vài trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng


Cách mạng tháng Tám năm 1945: Bài học về nhận định, vận dụng thời cơ và bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng

Cách mạng tháng Tám năm 1945: Bài học về nhận định, vận dụng thời cơ và bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng


Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyênSinh hoạt chính trị tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Sinh hoạt chính trị tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”


Nghệ An thực hiện Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Nghệ An thực hiện Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc


Cần nâng cao trách nhiệm liên ngành trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

Cần nâng cao trách nhiệm liên ngành trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ emĐẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh


Dấu ấn Hoàng Mai sau 10 năm thành lập

Dấu ấn Hoàng Mai sau 10 năm thành lập


Đại tướng Chu Huy Mân, người con ưu tú của quê hương Nghệ An

Đại tướng Chu Huy Mân, người con ưu tú của quê hương Nghệ An