Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối, sự phối hợp của Lãnh đạo Ban, đặc biệt với tinh thần đoàn kết, cộng sự, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong 3 nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong Chi bộ, vì vậy ngay từ đầu năm, Chi bộ Ban Nội chính đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và của Đảng ủy cấp trên như các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh; Hội nghị lần thứ 5, lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030; Đề án 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025...Cùng với đó nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội đã giúp cho công tác tư tưởng của đảng viên trong chi bộ ngày càng có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn và phù hợp hơn.

Chi bộ Ban Nội chính tỉnh ủy trao quyết định khen thưởng cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022

 Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã cổ vũ, động viên đảng viên của Chi bộ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật đó là, năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng ban hành 63 văn bản, trực tiếp ban hành 985 văn bản để đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Về công tác kiểm tra, giám sát, năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy triển khai 04 đoàn kiểm tra, 02 đoàn giám sát và 02 đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với 09 đơn vị, địa phương đảm bảo chất lượng, tiến độ. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền 363,516 triệu đồng; yêu cầu giảm trừ khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành số tiền 655,086 triệu đồng.

Với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản, quy định, quy chế, hướng dẫn, chương trình công tác, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và Trưởng ban giao.

Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Quy định số 11 ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính theo đúng quy định và tham mưu chức thành công nhiều Hội nghị sơ, tổng kết quan trọng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.Những kết quả nêu trên của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có những đóng góp rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh năm 2022 và được Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, năm 2022, Chi bộ Ban Nội chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, triệt để thực hiện phần mềm ioffice trong chi bộ, cơ quan; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận 21-KL/TW (Khóa XIII), Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 165-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chuyên môn, các đoàn thể. Chi bộ đã triển khai lồng ghép nội dung này với việc thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã từng bước được nâng lên, tạo sự chuyển biến về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Chi bộ. 100% đảng viên trong chi bộ đã đăng ký và thực hiện có hiệu quả các nội dung về trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên.

Một điểm nhấn nổi bật trong kết quả của Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đó là Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của BCH Trung ương Đảng về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Quy định 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Năm 2022, đã tổ chức 15 cuộc sinh hoạt Chi ủy, 12 cuộc sinh hoạt Chi bộ, 04 cuộc sinh hoạt chuyên đề, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt Chi bộ đạt 98%. Ý thức tham gia ý kiến của các đảng viên Chi bộ ngày càng tăng về số lượng và chất lượng.

Những hoạt động nổi bật nêu trên đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Kết quả năm 2022, Chi bộ đã có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 05 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đó có 01 đảng viên được khen thưởng là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Chi bộ được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xếp loại Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022./.

                                      Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 2/2023 ở huyện Quỳnh Lưu

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 2/2023 ở huyện Quỳnh Lưu


Một số kết quả trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Nghệ An tháng 02/2023

Một số kết quả trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Nghệ An tháng 02/2023


Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương


Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao


Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực