Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lựa chọn những khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả và lấy việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Chi bộ Ban Nội chính biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2020

Để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2016-2020 Chi bộ Ban Nội chính đã lựa chọn 2 nội dung đột phá đó là: Tăng cường công tác triển khai học tập, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm tại cơ quan và chọn chủ đề “Bản lĩnh, tinh thông, sâu sát, kịp thời” để bổ sung, xây dựng quy chế làm việc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao trách nhiệm việc nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến.

Hàng năm, Chi bộ đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng việc tổ chức cho đảng viên tham gia đầy đủ các hội nghị quán triệt do Đảng ủy khối tổ chức, đồng thời Chi bộ cũng đã tổ chức quán triệt chuyên đề nội dung theo sự định hướng của từng năm tại các kỳ sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề. Kết quả 100% đảng viên được tham gia quán triệt, học tập. Chi bộ đã tổ chức được 08 cuộc sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, trong 04 năm qua ( 2016-2020) Chi bộ đã ban hành 03 Kế hoạch, tiến hành được 04 cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" [1].

Từ việc lựa chọn các nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Cụ thể là tham mưu kịp thời, chính xác, đúng trọng tâm, trọng điểm cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xử lý và giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, về đơn thư khiếu nại, tố cáo. Theo dõi và tham mưu đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương và định hướng xử lý 107 vụ việc, 42 vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý; chủ trì và phối hợp triển khai 32 cuộc kiểm tra giám sát về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; Tham gia ý kiến bổ nhiệm đối với các chức danh tư pháp và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý...

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt.

Trong 04 năm (2016-2020),  Chi bộ đã xây dựng được 01 tập thể điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 02 đảng viên được Đảng ủy Khối tôn vinh, biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9/1969-9/2019) và trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Có 01 tập thể và 04 đảng viên được Chi bộ biểu dương, tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2020.

Có thể nói, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Tỉnh ủy; góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các mô hình hay, cách làm mới và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều và có sức lan tỏa sâu rộng từ đó góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của  đơn vị, của Chi bộ.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Chi bộ ban Nội chính Tỉnh ủy đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, tập trung đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề hàng năm; Xác định nội dung đột phá cần thực hiện trong từng năm; Thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Đẩy mạnh tuyên truyền, bám sát phương châm “xây và chống”; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Lê Thị Thủy  

Ban Nội chính Tỉnh ủy  

 


[1]. -  Kế hoạch số 02 ngày 02/11/2016 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

   - Kế hoạch số 03- KH/CBBNC ngày 30/1/2019 về Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về “ xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”

   - Kế hoạch số 01- KH/CBBNC ngày 08/1/2020 về Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”

               

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2021-2023 cấp Trung ương

Nghệ An: Kết quả tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2021-2023 cấp Trung ương


Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Nghệ An thực hiện Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Nghệ An thực hiện Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc


Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Quế Phong làm theo lời Bác

Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Quế Phong làm theo lời Bác


Nghệ An: Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức công đoàn và vận động, tập hợp công nhân, người lao động

Nghệ An: Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức công đoàn và vận động, tập hợp công nhân, người lao động


Bí thư chi bộ - Thủ trưởng cơ quan tận tụy với công việc kết hợp viết nhiều tin, bài tuyên truyền về công tác Dân vận

Bí thư chi bộ - Thủ trưởng cơ quan tận tụy với công việc kết hợp viết nhiều tin, bài tuyên truyền về công tác Dân vận


Tấm gương cán bộ lãnh đạo làm "Dân vận khéo"

Tấm gương cán bộ lãnh đạo làm "Dân vận khéo"Nghi Lộc: Hội thi kể chuyện về những điển hình học tập và làm theo Bác

Nghi Lộc: Hội thi kể chuyện về những điển hình học tập và làm theo Bác


Nghệ An vận dụng tư tưởng đại đoàn kết của Bác Hồ để xây dựng và phát triển quê hương

Nghệ An vận dụng tư tưởng đại đoàn kết của Bác Hồ để xây dựng và phát triển quê hương


Tuổi trẻ Nghệ An khắc ghi lời Bác dạy

Tuổi trẻ Nghệ An khắc ghi lời Bác dạy


Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Thái Hòa

Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Thái Hòa


Đô Lương chọn nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đô Lương chọn nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng dân vận vùng giáo tận tụy vì dân

Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng dân vận vùng giáo tận tụy vì dân


Nghị lực của người khuyết tật trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nghị lực của người khuyết tật trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”