Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lựa chọn những khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả và lấy việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Chi bộ Ban Nội chính biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2020

Để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2016-2020 Chi bộ Ban Nội chính đã lựa chọn 2 nội dung đột phá đó là: Tăng cường công tác triển khai học tập, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm tại cơ quan và chọn chủ đề “Bản lĩnh, tinh thông, sâu sát, kịp thời” để bổ sung, xây dựng quy chế làm việc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao trách nhiệm việc nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến.

Hàng năm, Chi bộ đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng việc tổ chức cho đảng viên tham gia đầy đủ các hội nghị quán triệt do Đảng ủy khối tổ chức, đồng thời Chi bộ cũng đã tổ chức quán triệt chuyên đề nội dung theo sự định hướng của từng năm tại các kỳ sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề. Kết quả 100% đảng viên được tham gia quán triệt, học tập. Chi bộ đã tổ chức được 08 cuộc sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, trong 04 năm qua ( 2016-2020) Chi bộ đã ban hành 03 Kế hoạch, tiến hành được 04 cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" [1].

Từ việc lựa chọn các nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Cụ thể là tham mưu kịp thời, chính xác, đúng trọng tâm, trọng điểm cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xử lý và giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, về đơn thư khiếu nại, tố cáo. Theo dõi và tham mưu đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương và định hướng xử lý 107 vụ việc, 42 vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý; chủ trì và phối hợp triển khai 32 cuộc kiểm tra giám sát về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; Tham gia ý kiến bổ nhiệm đối với các chức danh tư pháp và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý...

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt.

Trong 04 năm (2016-2020),  Chi bộ đã xây dựng được 01 tập thể điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 02 đảng viên được Đảng ủy Khối tôn vinh, biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9/1969-9/2019) và trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Có 01 tập thể và 04 đảng viên được Chi bộ biểu dương, tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2020.

Có thể nói, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Tỉnh ủy; góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các mô hình hay, cách làm mới và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều và có sức lan tỏa sâu rộng từ đó góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của  đơn vị, của Chi bộ.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Chi bộ ban Nội chính Tỉnh ủy đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, tập trung đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề hàng năm; Xác định nội dung đột phá cần thực hiện trong từng năm; Thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Đẩy mạnh tuyên truyền, bám sát phương châm “xây và chống”; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Lê Thị Thủy  

Ban Nội chính Tỉnh ủy  

 


[1]. -  Kế hoạch số 02 ngày 02/11/2016 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

   - Kế hoạch số 03- KH/CBBNC ngày 30/1/2019 về Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về “ xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”

   - Kế hoạch số 01- KH/CBBNC ngày 08/1/2020 về Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”

               

Tin cùng chuyên mục

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh


Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcHuyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Triển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”

Triển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022


Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”

Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”


Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng,  chống tham nhũng vào chương trình hành động

Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng, chống tham nhũng vào chương trình hành động


Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành quy chế phối hợp công tác

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành quy chế phối hợp công tác


Quy định mới của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quy định mới của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021