Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Bộ Quy trình thủ tục hành chính

Quy trình xử lý hồ sơ nghiệp vụ và thủ tục hành chính liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng
 

Ngày 08/6/2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quyết định số 378 -QĐ/BTCTU về Quy trình xử lý hồ sơ nghiệp vụ và thủ tục hành chính liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Toàn văn văn bản tải về tại đây:

 

 

Quyết định

 

Danh mục

 

Quy trình xử lý hồ sơ nghiệp vụ và thủ tục hành chính liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng