Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 30/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 02-CTr/BTGTU về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác tuyên giáo,

nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt vai trò tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tạo sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 0205.

Theo đó, chương trình hành động đã đề ra 13 nội dung và các giải pháp cơ bản để thực hiện suốt cả nhiệm kỳ đó là: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung hương khóa XIII của Đảng. Tổ chức và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tham mưu Ban Thường vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối với công tác chỉ đạo, định hướng quản lý báo chí, xuất bản. Thường xuyên nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng trong Đảng, dư luận xã hội, làm cơ sở đề xuất, tham mưu với Ban Thường vụ TỈnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, phát huy tối đa giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền, công tác nhân quyền và hợp tác quốc tế. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực khoa học, công nghệ; giáo dục và đào tạo, dạy nghề; y tế, dân số, thể dục - thể thao, gia đình, trẻ em và các vấn đề xã hội khác. Xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các đề tài, đề án khoa học phục vụ chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình công tác hàng năm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp. Tham mưu xây dựng và triển khai các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, như: Đề án số hóa tư liệu lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930 - 2020; Đề án biên soạn tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An; Đề án nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025; Đề án nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị ban tuyên giáo các đơn vị, địa phương căn cứ chương trình hành động của tỉnh và tình hình thực tiễn để xây dựng bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện trong suốt nhiệm kỳ.

 

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch


Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành công

Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành côngTăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch


Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta

Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong


Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết

Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết


Công tác tuyên giáo luôn chủ động, tích cực, sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở

Công tác tuyên giáo luôn chủ động, tích cực, sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở


Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng


Phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022

Phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022


Học tập, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết về công tác môi trường

Học tập, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết về công tác môi trường


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia