Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai Công văn số 5469-CV/TU về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện

Ngày 21/02/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 5469-CV/TU, về triển khai thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện thay thế Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư, có một số điểm mới nhằm tinh gọn tổ chức, bộ máy, bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ đồng thời khắc phục những khó khăn, bất cập trước đây.

Thay đổi về tên gọi, chức năng nhiệm vụ và cơ quan chủ quản

Trung tâm chính trị cấp huyện (trước đây là trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện (trước đây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp uỷ và uỷ ban nhân dân cấp huyện). Trung tâm chính trị khắc phục được bất cập trước đây trực thuộc 2 đầu mối khác nhau, vừa trực thuộc cấp ủy cấp huyện, lại vừa trực thuộc UBND cấp huyện. Điều này dẫn đến việc chưa đồng bộ trong công tác tổ chức, nhân sự, biên chế và sự chồng chéo trong lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu thống nhất trong hệ thống văn bản hành chính do trung tâm ban hành.

Quy định mới bổ sung thêm chức năng tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ của địa phương; tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của cấp ủy. Trước đây, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có chức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thay đổi về tổ chức bộ máy, trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện

Trước đây, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có đội ngũ cán bộ gồm giám đốc (giám đốc có thể là trưởng ban tuyên giáo cấp uỷ cấp huyện kiêm nhiệm), 1 phó giám đốc giáo vụ, hành chính; biên chế từ 4 đến 6 người. Theo Quy định mới, Trung tâm chính trị cấp huyện có đội ngũ cán bộ gồm giám đốc (trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện theo chế độ kiêm nhiệm), một số phó giám đốc và giảng viên chuyên trách; biên chế từ 4 đến 6 người, thuộc biên chế của các cơ quan đảng của cấp ủy cấp huyện, do ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, tổng số dân và cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Đến nay, 21/21 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh đã hoàn thành chủ trương nhất thể hóa trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện. Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị là chủ tài khoản của trung tâm; chịu trách nhiệm về hoạt động của ban tuyên giáo, đồng thời chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của trung tâm chính trị. Phó giám đốc trung tâm điều hành công việc theo sự phân công của giám đốc, chịu trách nhiệm chuyên môn của trung tâm. Các địa phương đã bổ sung quy chế hoạt động của ban tuyên giáo và trung tâm chính trị cấp huyện sau khi sắp xếp trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện.

Nhằm cụ thể hóa Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy triển khai thực hiện các nội dung sau:

Trực tiếp lãnh đạo thực hiện về nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; về tổ chức bộ máy và biên chế; về chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên, học viên; lãnh đạo thực hiện quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng và việc đầu tư cơ sở vật chất, cấp kinh phí hoạt động cho trung tâm.

Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi con dấu của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện thuộc cấp ủy và ủy ban nhân dân cấp huyện thành trung tâm chính trị cấp huyện thuộc cấp ủy cấp huyện.

Về tổ chức bộ máy: Trung tâm chính trị cấp huyện có giám đốc (trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện theo chế độ kiêm nhiệm). Trước mắt, bố trí từ 1 đến 2 phó giám đốc và các giảng viên chuyên trách; biên chế từ 4 đến 6 người, thuộc biên chế của các cơ quan đảng của cấp ủy cấp huyện, do ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xem xét, quyết định.

Bá Tài 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục


Không phân biệt loại hình đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị khi bố trí nhân sự cấp ủy

Không phân biệt loại hình đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị khi bố trí nhân sự cấp ủy


Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025


Bộ Chính trị ban hành Quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Bộ Chính trị ban hành Quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền