Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết Chỉ thị về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 149-KH/TU, ngày 30/01/2023 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mục đích sơ kết để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU. Thông qua sơ kết làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và lồng ghép với các yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo về công tác BHXH, BHYT trong thời gian tới. Tiếp tục lồng ghép với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để triển khai hiệu quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu công tác tổ chức sơ kết phải được tiến hành từ cơ sở đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ.

Về hình thức và tiến độ sư kết, yêu cầu đối với cấp cơ sở căn cứ vào tình hình cụ thể, cấp ủy cơ sở lựa chọn hình thức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU phù hợp, thiết thực; hoàn thành sơ kết trước ngày 28/02/2023. Đối với cấp huyện, căn cứ vào điều kiện cụ thể, ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh lựa chọn hình thức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU phù hợp, thiết thực; hoàn thành sơ kết trước ngày 31/3/2023. Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, đánh giá thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU trước ngày 30/4/2023.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh khảo sát, điều tra dư luận xã hội về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU. Tổng hợp báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU từ Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hình thức sơ kết cấp tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 20/4/2023.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh căn cứ nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch này để tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU phù hợp với tình hình địa phương và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 20/4/2023.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Dấu ấn Hoàng Mai sau 10 năm thành lập

Dấu ấn Hoàng Mai sau 10 năm thành lập


Đại tướng Chu Huy Mân, người con ưu tú của quê hương Nghệ An

Đại tướng Chu Huy Mân, người con ưu tú của quê hương Nghệ An


Đại tướng Chu Huy Mân – Người cộng sản kiên cường, nhà chính trị, quân sự tài năng

Đại tướng Chu Huy Mân – Người cộng sản kiên cường, nhà chính trị, quân sự tài năng


Tỉnh Nghệ An phát động hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Tỉnh Nghệ An phát động hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3


Tổng kết Chỉ thị về phát triển nền đông y và hội đông y phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả

Tổng kết Chỉ thị về phát triển nền đông y và hội đông y phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả


Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng

Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng


Tập trung ổn định mức sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số

Tập trung ổn định mức sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số


Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch


Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành công

Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành côngTăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch


Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta

Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta