Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành quy chế phối hợp công tác

Để nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và phối hợp tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế phối hợp công tác số 01-QCPH/BNCTU-NHNNCN, ngày 09 tháng 9 năm 2021.

Nội dung của Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An tập trung vào 05 vấn đề sau đây: (1) Nghiên cứu, đề xuất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế chính sách, pháp luật về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; (2) Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng; (3) Tăng cường phối hợp công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực ngân hàng và công tác phòng, chống tham nhũng; (4) Phối hợp tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; (5) Tham mưu đề xuất về chủ trương, định hướng chỉ đạo, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội quan tâm.

Việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện và hiệu quả giữa hai cơ quan; từ đó góp phần vào việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023


Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh


Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcHuyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Triển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”

Triển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022


Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”

Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”


Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng,  chống tham nhũng vào chương trình hành động

Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng, chống tham nhũng vào chương trình hành động