Banner Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sub-site-1

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát động toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Ủy ban Kiểm tra, Chi ủy Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, cán bộ, công chức cơ quan đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Điều lệ Đảng quy định; tham mưu cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao; tích cực xây dựng cơ quan, xây dựng ngành đạt được nhiều kết quả quan trọng; Tham mưu quán triệt triển khai các văn bản của cấp trên; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; Tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng. Các văn bản mới được áp dụng vào thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tạo sự đồng bộ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng từ cấp tỉnh đến cơ sở; Tham mưu, xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Toàn cảnh hội nghị.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các báo cáo chuyên đề; tham mưu xây dựng và thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình thực tế của Đảng bộ tỉnh với 23 cuộc kiểm tra và 6 cuộc giám sát. Do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 còn 16 cuộc kiểm tra và 5 cuộc giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Đến nay Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành, các đoàn đang tiến hành lập hồ sơ để lưu trữ theo quy định.

Cơ quan đã tham mưu xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với 6 cuộc kiểm tra và 7 cuộc giám sát; phân công nhiệm vụ, chỉ đạo Phòng Tổng hợp, các phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, tiến độ. Do ảnh hưởng của diễn biến dịch Covid-19, đã điều chỉnh giảm còn 6 cuộc kiểm tra, 5 cuộc giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy do các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Đến nay, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã được thực hiện xong; các đoàn đang tiến hành lập, lưu trữ hồ sơ theo quy định (đạt 100%)…

Năm 2022, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát động toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn: nhiệm vụ Điều lệ Đảng quy định; tham mưu cấp ủy thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao; tổ chức kiểm tra, giám sát hoàn thành 100%, chương trình của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong đó, phấn đấu 4/4 phòng nghiệp vụ đề xuất được kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Thực hiện tốt việc giám sát tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên theo đúng quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Song Hào 

UBKT Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

THÔNG CÁO BÁO CHÍ về việc thi hành kỷ luật đảng viên

THÔNG CÁO BÁO CHÍ về việc thi hành kỷ luật đảng viên


THÔNG CÁO BÁO CHÍ kỳ họp Quý IV/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ kỳ họp Quý IV/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


Công tác kiểm tra cần khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Công tác kiểm tra cần khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung


THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp Quý II/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp Quý II/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối nămThông cáo báo chí Kỳ họp thứ sáu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ sáu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIIIHội nghị giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021


Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát

Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát