Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/1/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

 

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác PCTN tỉnh Nghệ An năm 2022

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng; Từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững và ổn định chính trị, xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích nêu trên, Kế hoạch đã đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là: nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng. Trong đó nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành, thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc phát sinh phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của pháp luật.

Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đó gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là: thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan; tổ chức đơn vị, xây dựng và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập và cải cách hành chính.

Bốn là: tăng cường công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. Trong đó chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; công tác thanh tra gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Năm là: Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

Sáu là phát huy vai trò của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó yêu cầu lãnh đạo địa phương, đơn vị phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên cùng cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân và các thành viên tổ chức mình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 để tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình./.

 

                             Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh


Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcHuyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Triển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”

Triển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025


Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”

Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”


Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng,  chống tham nhũng vào chương trình hành động

Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng, chống tham nhũng vào chương trình hành động


Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành quy chế phối hợp công tác

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành quy chế phối hợp công tác


Quy định mới của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quy định mới của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021