Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 16 ngày 14/1/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị quyết 04- BCH TW Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 10- CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ  về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn  có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp  trong giải quyết công việc, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 16 ngày 14/1/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Với mục đích tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, ngành, địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao ý thức, nhận thức của cán bộ,  công chức, viên chức và phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch đã đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

Kế hoạch yêu cầu các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 để tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình. Đồng thời giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và triển khai  thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng./.

                                                Lê Thị Thủy

 Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh


Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcHuyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Triển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”

Triển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022


Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”

Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”


Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng,  chống tham nhũng vào chương trình hành động

Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng, chống tham nhũng vào chương trình hành động


Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành quy chế phối hợp công tác

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành quy chế phối hợp công tác


Quy định mới của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quy định mới của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lựa chọn những khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lựa chọn những khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”