Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 16 ngày 14/1/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị quyết 04- BCH TW Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 10- CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ  về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn  có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp  trong giải quyết công việc, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 16 ngày 14/1/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Với mục đích tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, ngành, địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao ý thức, nhận thức của cán bộ,  công chức, viên chức và phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch đã đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

Kế hoạch yêu cầu các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 để tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình. Đồng thời giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và triển khai  thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng./.

                                                Lê Thị Thủy

 Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan


Nghệ An: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

Nghệ An: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng


Huyện ủy Tân Kỳ ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Huyện ủy Tân Kỳ ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Thị ủy Hoàng Mai ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thị ủy Hoàng Mai ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Giới thiệu cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh

Giới thiệu cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh


Thanh Chương ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thanh Chương ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Tương Dương ban hành Chỉ thị số 13 về nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Tương Dương ban hành Chỉ thị số 13 về nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức


Thực hiện tốt Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023

Thực hiện tốt Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023


Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023