Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tương Dương xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Tương Dương là huyện miền núi vùng cao, có diện tích rộng nhất cả nước 280.777 ha, với 58 km đường biên giới giáp nước Cộng hòa DCND Lào; địa hình chủ yếu đồi núi (chiếm 99,2%); có 17 xã, thị trấn với 146 làng, bản, khối; dân số hơn 76.000 người, với 06 thành phần dân tộc (Thái, Kinh, Khơ Mú, Mông, Ơ Đu, Tày Pọong). Đến nay đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2016 về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, Tương Dương đã đạt được những kết quả tích cực.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 05-NQ/TU cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện với số lượng là 290 người. 100% các tổ chức cơ sở đảng tổ chức hội nghị học tập, quá triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đồng thời lồng ghép việc học tập thông qua nhiều hình thức phù hợp ở các khối, làng bản để toàn thể nhân dân nắm được tinh thần của Nghị quyết 05-NQ/TU. Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai, tăng cường định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 05-NQ/TU bằng nhiều hình thức phong phú như thông qua việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị; biên soạn tin bài phát trên hệ thống loa truyền thanh của khối, bản; treo băng rôn, khẩu hiệu; lồng ghép với các hội thi, hội diễn; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, đổi mới nội dung, hình thức để chuyển tải thông tin, tuyên truyền nội dung của nghị quyết; chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy, đơn vị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua 5 năm thực hiện biên soạn được 50 tin bài, tuyên truyền được 148 buổi, treo được 1.128 băng rôn, khẩu hiệu, phục vụ đến 50 nghìn lượt người nghe và xem.

Xây dựng ban hành Kế hoạch số 61-KH/HU, ngày 10/01/2017 tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết 05-NQ/TU. Chỉ đạo UBND huyện bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 05-NQ/TU để xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển văn hóa xã hội trên địa bàn. Huyện ủy, UBND huyện; Phòng Văn hóa & Thông tin 48 văn bản để tổ chức, thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU. Triển khai thực hiện 7 mục tiêu, 4 chỉ tiêu Nghị quyết, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có sức lan tỏa, được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng; các mục tiêu lồng ghép giữa xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh... được quan tâm thực hiện, công tác an sinh xã hội cho người dân được đảm bảo, quan tâm xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở, mức hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần của đồng bào được nâng lên.

Các chỉ tiêu về gia đình văn hóa; khối, làng bản, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa năm sau luôn cao hơn năm trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,08%, đạt 100% kế hoạch, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 24,28% xuống còn 19,2% năm 2020; tỷ lệ gia đình thể thao trong toàn huyện đạt 21%; số người luyện tập thể thao thường xuyên đạt 32%. Phong trào thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, nỗ lực, vươn lên thoát nghèo bền vững được phát huy, có nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt thể hiện rõ trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới; qua cuộc chiến chống Covid-19; việc ủng hộ, hỗ trợ nhân dân bị thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. Nghị quyết góp phần làm chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa; nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Danh hiệu gia đình văn hóa tăng hàng năm, trong năm 2020: 126/146 bản đạt 82,8% vượt chỉ tiêu của Nghị quyết.

UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn xây dựng các nội dung, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, điển hình là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào "Chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh", đã xây dựng con đường hoa Đại đoàn kết xã Tam Đình, xã Tam Thái; xây dựng các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường như điểm du lịch cộng đồng bản Quang Phúc, Khe Cớ, khu du lịch sinh thái rừng Săng Lẻ, xã Tam Đình, điểm dừng chân rừng Săng lẻ, hệ thống Cọn nước bản Cọoc, xã Yên Hòa,... mỗi bản làng đều có đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ dân ca, dân vũ được mở rộng nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của từng đồng bào dân tộc trên địa bàn, nhờ đó cảnh quan môi trường ngày càng sạch đẹp, an ninh trật tự đi vào nền nếp; ý thức chủ động, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội của cộng đồng nâng lên.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đã nhận thức sâu sắc về các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết, các ban ngành, đoàn thể đã tích cực phối hợp tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương, địa phương một cách hiệu quả. Đặc biệt là Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; huyện Tương Dương chung tay xây dựng nông thôn mới..., đầu tư các nguồn lực để phát triển giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác góp phần xây dựng con người văn hóa Tương Dương phát triển toàn diện; tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh tại các gia đình, làng bản, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại hạn chế: Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành chức năng trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Một số ban, ngành cấp huyện, cấp ủy và chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm về công tác "xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển", chưa chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể…

* Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Tiếp tục quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 05-NQ/TU; đẩy mạnh công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, vừa phát huy mạnh mẽ tính đa dạng, bản sắc văn hóa các dân tộc vừa củng cố và nâng cao tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa. Xây dựng những giá trị văn hóa mới, đi đôi với việc mở rộng, tiếp nhận có chọn lọc tinh hóa văn hóa nhân loại, làm phong phú thêm bản sắc văn hóa địa phương.

Tăng cường đầu tư của Nhà nước và công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; nâng cao mức hưởng thụ, xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế với văn hóa.

Tiếp tục đưa các chuẩn mực giá trị văn hóa con người Việt Nam đi vào cuộc sống; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; có kế hoạch bồi dưỡng những hạt nhân văn hóa, văn nghệ, thể thao để phát triển mạnh mẽ phong trào tại địa phương; duy trì và phát triển các đội văn nghệ và các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao cơ sở.

Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người hoàn thiện nhân cách; tiếp tục bảo tồn, khôi phục và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể và vật thể của các dân tộc trong huyện, khuyến khích tổ chức các lễ hội truyền thống, nghề truyền thống.

Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; xây dựng con người Tương Dương phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Đảm bảo kinh phí cho hoạt động văn hóa, nhằm nâng cao vai trò chủ đạo, nòng cốt của các cơ quan, đơn vị văn hóa nhà nước; đẩy mạnh công tác xã hội hóa hướng vào các mục tiêu: xây dựng đời sống văn hóa, đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa khối, bản và các câu lạc bộ gia đình văn hóa, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Triển khai thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức giữ gìn, bảo tồn các di sản văn hóa, phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. nghiên cứu, vận dụng phù hợp các cơ chế, chính sách về bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc của Đảng và Nhà nước vào địa phương.

Đ.A 

Tin cùng chuyên mục

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp


Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)

Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư


Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)


Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa

Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa


Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới


Hội LHPN: Một số kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An

Hội LHPN: Một số kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An


Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới


Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị

Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị


Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017


Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hoàng Mai

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hoàng Mai


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền