Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên "Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021”

Ngày 29/6/2021, Tỉnh ủy Nghệ An ban hành kế hoạch số 49-KH/TU về tổ chức Giải báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2021 (Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021).

Theo đó, Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021 nhằm hưởng ứng tích cực Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VI - năm 2021. Thông qua Giải góp phần tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội… theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”. Thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất tham gia Giải để trao giải, tôn vinh, đồng thời gửi tham gia cuộc thi Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VI - năm 2021; xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải để Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng.

Đối tượng tham dự giải: Mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Nghệ An được đăng, phát trên các loại hình báo chí của tỉnh và Trung ương, phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. Tác phẩm tham gia Giải là những tác phẩm viết về xây dựng Đảng ở Nghệ An và phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát sóng; có hiệu quả xã hội cao và không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Thời gian tác phẩm dự giải, xét chọn và trao giải: Tác phẩm được sử dụng, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01/11/2020 đến trước ngày 05/10/2021. Thời hạn nhận bài dự thi Giải chậm nhất đến ngày 05/10/2021. Thời gian xét chọn và chấm Giải: Từ ngày 6/10 - 25/10/2021. Thời gian trao Giải: Dự kiến tổ chức lễ trao Giải trong dịp khai mạc Hội báo Xuân năm 2022.

Nội dung các đề tài tham gia giải thưởng: Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về đề tài xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng:

- Công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp.

- Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2020 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

- Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

- Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang và những cống hiến to lớn của các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Giới thiệu những mô hình, điển hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng; phát hiện, biểu dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu; đồng thời, phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu “kép” vừa chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

 

Tin cùng chuyên mục

Tích cực tuyên truyền, vận động tham gia Giải Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2021

Tích cực tuyên truyền, vận động tham gia Giải Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2021