Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Tiếp tục lấy ý kiến dự thảo lần 4 góp ý sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 126-QĐ/TW về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Sáng ngày 12/10/2021, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp thu ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, tại 21 điểm cầu ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Đức Cường, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Trưởng Ban; các đồng chí Trưởng phòng và cán bộ, công chức phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng dự.

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Kế hoạch số 13-KH/BTCTW, ngày 7/5/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Đề án sửa đổi, bổ sung thay thế Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức các hội nghị tiếp thu ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, Tổ biên tập Đề án đã xây dựng Dự thảo lần 4 sửa đổi, bổ sung Quy định số 126 với 6 chương, 25 điều.

Các đại biểu là đại diện ban tổ chức của các tỉnh ủy, thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, cầu thị của Tổ biên tập trong việc xây dựng Dự thảo Quy định và cơ bản thống nhất với nhiều nội dung của Dự thảo. 

Các ý kiến tại hội nghị tập trung vào 5 nội dung cần thảo luận: Các quy định chung (về kết cấu, bố cục của Quy định; nguyên tắc và các khái niệm cơ bản; phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng…); Những vấn đề cần xem xét về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên (những vấn đề lịch sử chính trị theo chế độ cũ; an ninh quốc gia, phạm tội hình sự; trách nhiệm lãnh đạo, quản lý; vấn đề suy thoái đạo đức, lối sống, hoạt động tôn giáo; quan hệ gia đình…); Việc xem xét, kết nạp người vào Đảng; Xem xét vào cấp ủy, làm lãnh đạo, quản lý, làm việc trong cơ quan, bộ phận và vị trí trọng yếu, cơ mật (bố trí, sử dụng cán bộ có sai phạm/có vấn đề chính trị/có vấn đề chính trị phức tạp); Việc ra nước ngoài, quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài; Thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức…

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia ý kiến cơ bản nhất trí cao với Dự thảo Quy định và thấy rằng Ban Tổ chức Trung ương đã tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các tỉnh, thành ủy, đơn vị liên quan; nội dung dự thảo Quy định thể hiện đầy đủ, chặt chẽ, sát thực tế (phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc; nội dung; thẩm quyền; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; tổ chức thực hiện), bố cục hợp lý, khoa học. Về quy định thẩm quyền, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị đề xuất với Ban Tổ chức Trung ương việc thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên không có vấn đề chính trị cần xem xét thì thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ. Bên cạnh đó, cùng với việc tham mưu sửa đổi Quy định là kịp thời xây dựng Hướng dẫn triển khai thực hiện, nhất là hướng dẫn cụ thể về nội dung, quy trình, hồ sơ thủ tục để thẩm tra, xác minh, kết luận đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị và nội dung, quy trình, hồ sơ thủ tục (biểu mẫu) thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị để thực hiện thống nhất trong cả nước

Đ/c Lê Đức Cường - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc, phong phú mang tính thực tiễn cao của các đại biểu. Đồng chí yêu cầu ngay sau Hội nghị, các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy hoàn thiện báo cáo góp ý theo các nội dung đã trao đổi hôm nay và gửi về Ban Tổ chức Trung ương. Trên tinh thần đó, Tổ biên tập sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, tổng hợp, nghiên cứu, bổ sung vào Dự thảo để trình Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương. 

      Nguyễn Thị Hương 

     Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục


Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022


Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ


Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”

Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”