Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũng

Để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác PCTN, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể Thị xã Thái Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tăng cường thực hiện với quan điểm vừa tích cực, chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết đấu tranh, trong đó phòng ngừa là chính, gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng (PCTN)  và các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTN, 06 tháng đầu năm 2021, Thị ủy, UBND Thị xã đã ban hành 02 báo cáo, 04 kế hoạch, 2 quyết định, 10 công văn, 01 Chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN trên địa bàn Thị xã,[1]…  Thị ủy, UBND Thị xã lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN thông qua việc giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng và khi để xảy ra tham nhũng đồng thời giao các cấp, các ngành, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn kịp thời, đầy đủ. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Lãnh đạo Thị xã Thái Hòa đối thoại với CBCC-NLĐ

Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền ở Thái Hòa còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên nguyên tắc công khai, dân chủ và đúng chế độ; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập[2]; xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xẩy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Việc thực hiện cải cách hành chính[3] (tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản...).

Song song với thực hiện các giải pháp về PCTN, Thái Hòa còn tăng cường hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương và công tác thanh tra, phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra. Trong 6 tháng đầu năm 2021, thị xã đã triển khai 05 cuộc thanh tra trong đó 03 cuộc thanh tra hành chính các trường học; 01 cuộc thanh tra đột xuất; 01 cuộc thanh tra chuyên đề việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn Thị xã (01 cuộc phát hiện có dấu hiệu tội phạm chuyển cơ quan điều tra Công an thị xã).

Trong 06 tháng đầu năm, trên địa bàn Thị xã đã tiếp nhận và thụ lý 75 đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai. Đến nay, đã giải quyết 72/75 đơn, đạt tỷ lệ 96%, còn 03 đơn phản ánh, kiến nghị đang thời gian giải quyết.

Ngoài những hoạt động nêu trên, Thái Hòa cũng đã tích cực phát huy vai trò của xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBND Thị xã với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Hội nông dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, phường trong việc giám sát các công trình trên địa bàn góp phần tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm Thị xã Thái Hòa tập trung triển khai đó là:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN.

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác nội chính; thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đó tập trung giải quyết các vụ, việc khiếu nại tranh chấp kéo dài, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai.

- Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, án dân sự, kinh doanh thương mại.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hạn chế tối đa hồ sơ quá hạn, đảm bảo dưới 2%. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính như sử dụng chữ ký số, hộp thư công vụ. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình hành động phòng chống tham nhũng, xử lý kịp thời những biểu hiện, hành vi liên quan đến tham nhũng.

                       

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 


[1] - Công văn số 127-CV/ThU ngày 30/3/2021 của BTV Thị ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

- Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/02/2021của UBND Thị xã về việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC năm 2021.

- Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND Thị xã về tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021.

-Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND thị xã về Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

- Kế hoạch số 24/KH-UBND  ngày 03/02/2021của UBND Thị xã về việc Thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021 trên địa bàn Thị xã.

- Công văn số 293/UBND-TTR ngày 17/3/2021 của UBND thị xã về việc đôn đốc thực hiện kê khai và giao, nhận Bản kê khai minh bạch thu nhập tài sản thu nhập lần đầu (năm 2020)...

[2]  - Có 41/41 đơn vị đã thực hiện kê khai tài sản và thu nhập, tổng số cán bộ đã kê khai là 323/323, đạt 100%.

[3] - Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt công tác trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm: rà soát, đơn giản hóa TTHC, giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  UBND Thị xã đã ban hành 02 kế hoạch, 03 Công văn, 01 Chỉ thị về thực hiện cải cách hành chính.

Tin cùng chuyên mục

Tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ Nhất

Tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ Nhất


Nghĩa Đàn: Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi với bí thư các chi bộ khối, xóm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên

Nghĩa Đàn: Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi với bí thư các chi bộ khối, xóm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên


Huyện ủy Diễn Châu tổ chức Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022

Huyện ủy Diễn Châu tổ chức Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022


Diễn Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW

Diễn Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW


Huyện Quỳnh Lưu tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Huyện Quỳnh Lưu tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021


Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2021

Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2021


Thái Hòa – triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022

Thái Hòa – triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022


Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành đạt nhiều kết quả tích cực

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành đạt nhiều kết quả tích cực


Thị uỷ Hoàng Mai tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thị uỷ Hoàng Mai tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022


Huyện uỷ Yên Thành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiêm vụ năm 2022

Huyện uỷ Yên Thành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiêm vụ năm 2022


Diễn Châu - tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Diễn Châu - tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021


Thành ủy Vinh tổng kết xây dựng Đảng, triển khai nhiêm vụ năm 2022

Thành ủy Vinh tổng kết xây dựng Đảng, triển khai nhiêm vụ năm 2022


Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021

Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021


Quỳnh Lưu hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021

Quỳnh Lưu hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021


Đô Lương kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021

Đô Lương kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021