Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nhờ làm tốt công tác dân vận mà xây dựng được "thế trận lòng dân" vững chắc. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục có nhiều bổ sung mới về lãnh đạo công tác dân vận.

Nghị quyết Đại hội đã đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước; phát huy cao độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 30/7/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 23-QĐ/TW về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quy chế số 07-QC/TU, ngày 08/12/2021. Ngay sau khi có văn bản của cấp trên, Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức quán triệt, đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong trong toàn Đảng bộ, đồng thời ban hành Quy chế số 04-QC/ThU, ngày 23/3/2022 công tác dân vận của hệ thống chính trị thị xã Thái Hòa và chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt và xây dựng quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở cấp mình phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị.

Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trong thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận của hệ thống chính trị. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng trong thị xã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác dân vận; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của nhân dân; phát huy vai trò công tác dân vận trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân.

Công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp được tăng cường; đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp và lãnh đạo các cơ quan hành chính nhà nước phụ trách công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân, đảm bảo đúng pháp luật, kịp thời, có hiệu quả. Trong năm, đã tiếp 137 lượt công dân (giảm 25,5% so với năm 2021). Tập trung cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Có 25 thủ tục hành chính đã được các phòng, ban cắt giảm, với tổng thời gian cắt giảm 12,5 ngày. Đến nay, UBND thị xã đã triển khai 33 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 130 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Triển khai sử dụng có hiệu quả ứng dụng quản lý “Thái Hòa Smast” phản ánh tương tác trực tuyến giữa cấp ủy, chính quyền với người dân.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, thực hiện vai trò "cầu nối" trong việc củng cố, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, nhất là thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội; xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả. Đến nay, đã xây dựng và duy trì được 108 mô hình điển hình “Dân vận khéo”, trong đó năm 2022 xây dựng được 17 mô hình. Hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được chú trọng thực hiện gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, trong năm Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức 22 cuộc giám sát. Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tích cực triển khai, với nhiều hình thức thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp.

Lực lượng vũ trang thị xã Thái Hòa làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình ANQG, nhất là an ninh nội bộ, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Tổ chức đánh giá sơ, tổng kết kịp thời, có chất lượng các Nghị quyết, đề án về công tác dân vận. Triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp về công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thị ủy với Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thị xã giai đoạn 2021-2025. Tích cực tham gia quyên góp ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Công an thị xã huy động lực lượng lập cấp CCCD lưu động cho 100% đối tượng, là đơn vị đầu tiên của Tỉnh cơ bản hoàn thành việc cấp CCCD; Tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại cơ sở. BCH Quân sự thị xã đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại xã, phường; hỗ trợ 07 triệu đồng cho mô hình dân vận khéo “Nuôi dê sinh sản và thương phẩm” tại xóm Làng Đong, xã Nghĩa Tiến. Xây dựng đơn vị Ban chỉ huy quân sự thị xã vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2022.

Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới phương pháp tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tổ chức kỳ họp theo hướng dân chủ, công khai trong việc chất vấn và trả lời chất vấn; tiếp thu và trả lời kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị, bức xúc của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân các cấp trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Công tác chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới: Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chọn việc trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo xây dựng mô hình tạo sự lan toả trong quần chúng nhân dân. Trong năm 2022, để góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thon mới nâng cao, xây dựng đô thị loại III, đã tham mưu chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã mỗi tổ chức xây dựng 01 tuyến đường kiểu mẫu 500m, xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới, Liên đoàn Lao động thị xã đẩy mạnh xây dựng phong trào cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; kết quả trong năm đã có 02 vườn chuẩn nông thôn mới được công nhận; 05 tuyến đường được hoàn thành và đang nhân rộng trên toàn thị xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã Thái Hòa đảm bảo tiến độ. Đến nay, toàn thị xã đã xây dựng được 419 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có nhiều điển hình tiêu biểu; trong năm đã chỉ đạo xây dựng và công nhận được 80 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, trong đó nhiều mô hình được biểu dương và nhân rộng.

Với những kết quả trong 2022, công tác dân vận của thị xã Thái Hòa đã góp phần đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, Quốc phòng, an ninh trong năm của Thị xã đề ra và được Ban Dân vận Tỉnh ủy xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Thị xã Thái Hòa tiếp tục thực hiện tốt một số việc sau đây:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, giải pháp về công tác dân vận của Đảng, đặc biệt là Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, cụ thể, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm tình hình và giải quyết những công việc liên quan đến đời sống của nhân dân.

Thứ ba, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xác định nội dung và lựa chọn cách thức phát động thi đua sát với thực tế của địa phương, đơn vị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị phát động.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; đa dạng hoá các hình thức tập hợp, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thứ năm, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận… của Đảng về công tác dân vận. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, đồng thời phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận để động viên khen thưởng kịp thời./.

                                                                           Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                            Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An


Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An

Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền


Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị


Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023


Nghệ An sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị

Nghệ An sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường


Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể

Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể


Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An

Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ

Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ


Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022