Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong tháng 8/2022, các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh đã tập trung nỗ lực bám sát kế hoạch thanh tra năm 2022 và các việc đột xuất để triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể:

 

Về công tác thanh tra: toàn ngành thanh tra của tỉnh đã tổ chức triển khai được 209 cuộc thanh tra, trong đó: thanh tra hành chính 72 cuộc (phát hiện sai phạm 17.221 triệu đồng), 121 cuộc thanh tra chuyên ngành (qua thanh tra phát hiện 272 tổ chức cá nhân sai phạm, phát hiện tổng số tiền vi phạm và kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 31,7 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 1.336 triệu đồng); 16 cuộc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực (kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 01 tổ chức và 10 cá nhân có sai phạm).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với Thanh tra tỉnh

Về công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: trong tháng 8/2022, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp trên 500 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh. Sau khi tiếp công dân, các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được tham mưu chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng 8 là 917 đơn trong đó đơn đủ điều kiện để xử lý là 851 đơn.

Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp phải giải quyết là 45 vụ, đến nay đã giải quyết được 37/45 vụ. Trong đó giải quyết khiếu nại 25 vụ, giải quyết tố cáo 12 vụ.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: các cơ quan ngành thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả vai trò tham mưu, tổng hợp, giúp UBND tỉnh và huyện trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo dõi, chỉ đạo các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra để chuyển cơ quan điều tra.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thanh tra tỉnh và các cấp, ngành, địa phương trong tháng 8, công tác thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Tiến độ, chất lượng các cuộc thanh tra được đảm bảo, công tác giám sát đoàn thanh tra, đôn đốc thu hồi, xử lý sau thanh tra và rà soát các kết luận thanh tra được thực hiện thường xuyên. Thông qua hoạt động thanh tra, đã góp phần quan trọng cả trong phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp, các ngành quan tâm và thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Các cấp, các ngành đã đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân ngày từ khi mới phát sinh tại cơ sở, do đó hạn chế được bức xúc trong nhân dân đồng thời quan tâm, chỉ đạo giải quyết hiệu quả những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ tháng 9/2022, ngành thanh tra toàn tỉnh đề ra đó là: (1) Tiếp tục thực hiện có chất lượng các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được các cấp, ngành phê duyệt đồng thời thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, giáo dục pháp luật về thanh tra cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nhằm hạn chế các sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. (2) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai. Thực hiện có hiệu quả Luật Khiếu nai, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân năm 2013 và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 9/9/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. (3)Tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, tăng cường công tác phối hợp, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc, bất bình trong nhân dân. (4) Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra.../.

                                                Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022


Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư

Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư


Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022

Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022


Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy

Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy


Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022

Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022


Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra

Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra


Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022

Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022


Những kết quả sau 01 năm thực hiện kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề

Những kết quả sau 01 năm thực hiện kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề