Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn

Ngày 28/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chỉ thị nêu rõ:

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh dần đi vào nền nếp. Hoạt động khai thác khoáng sản đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế chung của tỉnh, nhất là đáp ứng nguyên vật liệu phục vụ hạ tầng kỹ thuật cho các dự án đầu tư trọng điểm, góp phần xây dựng nông thôn mới, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người dân.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân về quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa đầy đủ. Tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản gây ô nhiễm môi trường, thất thoát tài nguyên khoáng sản, thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, mất an toàn lao động… vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp. Công tác quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch khoáng sản còn nhiều bất cập; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động khoáng sản chưa thường xuyên, kịp thời; việc phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ và đồng bộ.

Để sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, đồng thời tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; ngăn chặn hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoáng sản, nhất là Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 88/NQ-CP, ngày 22/7/2022 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Chỉ thị số 38-CT/TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu đối với lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy chế, quy định, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của tỉnh phù hợp với các quy định của Trung ương và tình hình thực tế. Nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, nhất là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, chống tiêu cực, thất thoát, triệt để cải cách thủ tục hành chính, tránh phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập, triển khai thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường trong hoạt động khoáng sản tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Bảo đảm nguyên vật liệu phục vụ nhu cầu phát triển hạ tầng kỹ thuật cho các dự án đầu tư và nhu cầu của nhân dân; hạn chế tối đa việc cấp phép thăm dò, khai thác các loại khoáng sản khác ngoài khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Đến năm 2025, hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về địa chất, khoáng sản đồng bộ, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia.

4. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý khoáng sản phải chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, bảo đảm an ninh, trật tự. Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý để mọi hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản phải được phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Kiên quyết xử lý nghiêm minh, theo đúng quy định Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi, vụ lợi cho bản thân hoặc bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động dưới mọi hình thức để người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, để xảy ra vi phạm hoặc không cương quyết xử lý sau khi phát hiện vi phạm về khoáng sản trên địa bàn. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ mạnh để làm tốt công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, bảo đảm an toàn lao động. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế. Đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, phí; khai thác khi chưa hoàn thành thủ tục, khai thác vượt công suất, khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác. Kiên quyết đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng hoặc thu hồi giấy phép, đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường đối với những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm hoạt động khai thác, vận chuyển, buôn bán, xuất khẩu khoáng sản trái phép; rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã chấm dứt hiệu lực theo quy định.

6. Tổ chức thực hiện

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện.

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo tăng cường giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản; phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong giám sát thường xuyên, chuyên đề về khai thác, sử dụng khoáng sản.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả Chỉ thị; bố trí ngân sách bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hoạt động quản lý, bảo vệ khoáng sản và giám sát việc thực hiện Chỉ thị.

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến chi bộ đảng.

 

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Quý Mão 2023

Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Quý Mão 2023


Thủ tướng Chính phủ ra Công điện tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

Thủ tướng Chính phủ ra Công điện tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023


Quyết định sát, đúng các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cơ bản và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023

Quyết định sát, đúng các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cơ bản và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023


Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Quý Mão

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Quý Mão


Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 26

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 26


Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư


Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình


Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An


Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Bộ Chính trị quy định về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở

Bộ Chính trị quy định về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở


Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 5

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 5


Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ

Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ


Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 5

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 5