Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Tạm dừng thí điểm một số mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu của Đảng và chính quyền

Ngày 07/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 16-TB/TW về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, cụ thể:

 

Xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương (Tờ trình số 175-TTr/BTCTW, ngày 23/5/2022) về sơ kết thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Kết luận 34), ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận như sau:

1. Đánh giá cao sự chủ động, tích cực của một số cấp uỷ, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới theo Kết luận 34. Quá trình thực hiện đã đạt được một số kết quả bước đầu, vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vừa phát huy sự chủ động, sáng tạo của một số cấp uỷ địa phương trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo cơ sở thực tiễn để xem xét triển khai những mô hình phù hợp, hiệu quả trong thực tiễn.

Tuy nhiên, việc thực hiện Kết luận 34 còn một số hạn chế, vướng mắc như: Một số cấp uỷ chưa thật quyết liệt, có nơi còn chủ quan, nóng vội, lúng túng, kết quả chưa đồng đều giữa các địa phương; một số mô hình triển khai trong phạm vi hẹp, chủ yếu ở cấp huyện, hiệu quả hạn chế, cá biệt có nơi gặp khó khăn đã dừng thí điểm khi chưa có chủ trương của Trung ương; một số cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan theo mô hình tổ chức mới chưa đáp ứng được yêu cầu.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung sau:

2.1. Tiếp tục tổ chức đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh theo Kết luận 34.

2.2. Ban thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình địa phương và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chủ động quyết định thực hiện một số mô hình sau: (1) Hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. (2) Trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện.

2.3. Tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình sau: (1) Hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. (2) Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cấp uỷ đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện. (3) Trưởng ban tổ chức cấp uỷ cấp tỉnh đồng thời là giám đốc sở nội vụ; trưởng ban tổ chức cấp uỷ cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện. (4) Chánh văn phòng cấp uỷ cấp huyện đồng thời là chánh văn phòng hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Các địa phương đã triển khai thực hiện thí điểm các mô hình trên thì ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương chỉ đạo sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị.

2.4. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh của Đảng và hệ thống chính trị.

3. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo kết luận này.

4. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

5. Ban Tổ chức Trung ương tham mưu ban hành các văn bản có liên quan; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông báo kết luận; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tin cùng chuyên mục


Một số điểm mới trong Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022

Một số điểm mới trong Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022


Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật


Bộ Chính trị ban hành quy định bổ nhiệm cán bộ

Bộ Chính trị ban hành quy định bổ nhiệm cán bộ


Tiếp tục tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

Tiếp tục tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026


Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026


Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025


Bộ Chính trị yêu cầu tinh giản biên chế, thu hút người có đức, có tài

Bộ Chính trị yêu cầu tinh giản biên chế, thu hút người có đức, có tài


Quy định mới về độ tuổi cán bộ được quy hoạch

Quy định mới về độ tuổi cán bộ được quy hoạch
Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ


Một số điểm mới trong Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân  lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021

Một số điểm mới trong Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021


Những điểm mới trong Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm

Những điểm mới trong Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm