Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 659 /KH-STNMT ngày 9/02/ 2023 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện quy định, từng bước số hóa trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường. (kt)

Kế hoạch được xây dựng với mục đích: Thực hiện có hiệu quả Luật PCTN năm 2018, các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội trong công tác PCTN. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, cách mạng, có năng lực, trình độ chuyên môn; tự giác chấp hành nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN.

Với mục đích nêu trên, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã đề ra  05 nhiệm vụ cụ thể:

Một là:  Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN. Trong đó yêu cầu Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về PCTN; triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính.  Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trong việc thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành, thực hiện các quy định về PCTN tại cơ quan, đơn vị, phải chịu trách nhiệm khi xẩy ra tham nhũng, vi phạm tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong nội bộ cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTN; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc phát sinh phúc tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của pháp luật.

Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN. Tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường sự chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; gắn công tác PCTN với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ba là: Thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng. Trong đó thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán.

Bốn là: Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ quan, đơn vị; công tác thanh tra gắn với đấu tranh, phòng chống tham nhũng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Năm là: Tiếp tục phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân và các thành viên thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; xem xét ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về các biện pháp nhằm phát hiện và phòng, chống tham nhũng. Kịp thời xem xét, giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp và người dân do Ủy ban mặt trận các cấp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp yêu cầu, cung cấp thông tin và trả lời báo chí theo quy định của pháp luật./.

                                                Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Thực hiện tốt Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023

Thực hiện tốt Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh


Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcHuyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Triển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”

Triển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022


Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”

Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”