Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Quỳnh Lưu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Công văn số 4276-CV/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, Huyện Quỳnh Lưu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai thực hiện một cách có trọng tâm, trọng điểm.

Để cụ thể hóa nội dung chỉ thị 27 của Bộ Chính trị,  Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành công văn số 1418 -CV/HU, ngày 04/4/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo đó, Công văn phân công trách nhiệm cụ thể cho Ủy Ban kiểm tra huyện ủy, Ban Tuyên giáo huyện ủy và UBND huyện hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo; kịp thời phát hiện các tổ chức đảng, đảng viên không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức; phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chỉ đạo đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn. Đưa nhiều tin, bài qua trang thông tin điện tử của huyện, Tờ tin Quỳnh Lưu, Đài truyền thanh - truyền hình huyện; tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xẩy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Đẩy mạnh phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo. Động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

Hội nghị BTV huyện ủy Quỳnh lưu 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt đến các cơ quan, đơn vị, thành phần gồm trên 300 đại biểu là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể huyện, hiệu trưởng các trường THPT, Trưởng các phòng, ban vấp huyện và Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tiếp công dân huyện và các cơ quan thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cấp huyện đến xã, thị trấn. Trên cơ sở đó, định kỳ hàng tháng Hội đồng tiếp công dân huyện đã tổ chức buổi tiếp công dân do đồng chí Chủ tịch UBND huyện chủ trì, thành phần tham dự gồm lãnh đạo các  Ban, Ngành và các cơ quan trong khối nội chính nhằm trực tiếp trả lời, giải thích, hướng dẫn và xử lý kịp thời những kiến nghị, phản ánh của công dân. Mặt khác triển khai đồng bộ và thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Năm 2019, đồng chí Bí thư huyện ủy đã chủ trì 8 phiên tiếp công dân.

Đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo BTV huyện ủy Quỳnh Lưu yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách. Cùng với đó là kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện công tác này với cấp dưới, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che cho người bị tố cáo. Ủy ban MTTQ  và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của huyện vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập và chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo theo quy định.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, huyện Quỳnh Lưu đề ra 05 nhiệm vụ chủ yếu như sau:

-Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiểu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN và công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp từng bước hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhằm phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội của địa phương.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm, đúng pháp luật những hành vi tham nhũng; kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức.

- Giải quyết dứt điểm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, các đơn thư tố cáo tham nhũng, kết hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân với việc bảo vệ các cá nhân phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng.

- Phát huy sức mạnh cả hệ  thống chính trị; vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân; vai trò tích cực của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác giám sát hoạt động của cán bộ, công chức ở khu dân cư./.

 

                                        Lê Thị Thủy 

                               Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X


Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân


Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động


Quỳnh Lưu sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Quỳnh Lưu sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng


Hiệu quả việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn ở Nghệ An

Hiệu quả việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn ở Nghệ An


Nghệ An qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghệ An qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2020 và một số định hướng thời gian tới

Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2020 và một số định hướng thời gian tới


Một số nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tới

Một số nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tới


Một số kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Một số kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025


19 loại hình sản xuất, dịch vụ được phép hoạt động trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16

19 loại hình sản xuất, dịch vụ được phép hoạt động trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16


Nghệ An “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”

Nghệ An “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”


Công tác Dân vận trong thực hiện Đề án "Phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020"

Công tác Dân vận trong thực hiện Đề án "Phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020"


Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị