Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)

Quỳnh Lưu là huyện đồng bằng ven biển có diện tích 43.977 ha, dân số trên địa bàn có 281.092 người, được phân bổ ở 32 xã và 01 thị trấn với 338 khối, xóm, bản. Đồng bào dân tộc thiểu số có 2.251 khẩu, 597 hộ (dân tộc Thái); sinh sống tập trung ở 05 bản của 02 xã Quỳnh Thắng và Tân Thắng (chiếm tỷ lệ 0,72%), trong đó đảng viên người dân tộc thiểu số có 46 đồng chí.

Đồng bào công giáo có 10.473 hộ với 50.569 nhân khẩu, chiếm 17,65% dân số toàn huyện, sinh sống tập trung ở 57/338 thôn, khối. Đảng bộ huyện có 80 đảng bộ, chi bộ cơ quan (42 đảng bộ và 38 chi bộ), trong đó có 532 chi bộ trực thuộc đảng bộ ( 338 chi bộ nông thôn) với 10.922 đảng viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX); Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về "phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" (Nghị quyết số 23-NQ/TW) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện. Qua học tập, quán triệt cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 23-NQ/TW đề ra.

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều phục vụ lợi ích của Nhân dân. Trong đó, tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thị đua yêu nước. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường đối ngoại nhân dân. Nhờ vậy, Quỳnh Lưu đã xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận xã hội được phát huy, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương. Các tầng lớp nhân dân đã chung sức, đồng lòng cùng với cấp ủy, chính quyền phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kinh tế - xã hội huyện có sự phát triển nhanh, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu xã hội. Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, bưu điện, nhà văn hóa, nước sinh hoạt, sản xuất đã được đầu tư xây dựng ở hầu hết các địa phương. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, bảo trợ, chính sách cho người có công tiếp tục được quan tâm; các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu đúng quy trình, quy định. Nhân dân tích cực lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết, chung sức, đồng lòng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương.

Những năm qua, tình hình kinh tế tăng trưởng khá, sản xuất, kinh doanh phát triển tương đối mạnh; tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ước đạt 11.139 tỷ đồng/KH 14.700-15.000 tỷ đồng, tăng 11,06% so với cùng kỳ; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,72%, tăng 1,03% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,94 triệu đồng/người,tăng 2,3triệu đồng so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước giao trên địa bàn đạt 374,5 tỷ đồng, bằng 81,15% dự toán giao và giảm 15,8% so với cùng kỳ. Công tác phân bổ, cấp phát vốn đầu tư, quản lý chi tiêu, mua sắm trang thiết bị được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững có tác động tích cực đến tâm trạng các tầng lớp nhân dân. Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chất lượng giáo dục ổn định và phát triển đúng hướng về quy mô trường, lớp, học sinh. Thực hiện nghiêm nề nếp, kỷ cương trong dạy và học. Có chuyển biến rõ nét chất lượng giáo dục đại trà và bồi dưỡng học sinh yếu, đạt thành tích cao về học sinh giỏi, giáo viên giỏi các cấp.

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của Nhân dân để kịp thời định hướng giải quyết. Qua đó, góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự đồng thuận của xã hội và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cổ vũ, động viên tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị của địa phương.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; thực hiện chức năng tham mưu và làm nòng cốt trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, tình hình dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, nhất là các địa bàn có nhiều khiếu nại, tố cáo và có những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Thực hiện tốt Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư (18/11 hàng năm), phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và công tác an sinh xã hội (riêng năm 2020, 2021, trong đợt dịch Covid-19, Mặt trận các cấp đã huy động được trên 22,020 tỷ đồng; 129.464 suất cơm để hỗ trợ cho các lực lượng tham gia chống dịch và bà con thực hiện cách ly ở các khu cách ly tập trung). UBND huyện và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng thành phần xã hội và địa bàn dân cư. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được duy trì, phát huy và sức lan tỏa của các mô hình, điển hình, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; toàn huyện đã xây dựng được 1.889 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực (tập thể 815, cá nhân 1.074).  

Hội Nông dân huyện đến nay có 38.935 hội viên, có nhiều đổi mới, tăng cường sâu sát cơ sở, thích ứng mạnh mẽ với nền kinh tế thị trường, chuyển dịch cơ cấu sản xuất phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương; hăng hái thi đua sản xuất, năng động, sáng tạo trong tiếp cận, đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên, nông dân. Phối hợp với chính quyền thực hiện các chính sách an sinh góp phần ổn định đời sống hội viên, nông dân; thực hiện nhiều mô hình giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Thanh niên huyện với 10.000 đoàn viên, phần lớn có trí thức, tiếp nối truyền thống cách mạng, là lực lượng xung kích trên mọi lĩnh vực, có ý chí vươn lên trong công tác, học tập, lao động sản xuất, xuất hiện nhiều tài năng trẻ trong phong trào khởi nghiệp, sáng tạo và hội nhập; mong muốn được các cấp, các ngành định hướng, đào tạo, bồi dưỡng, tạo môi trường, điều kiện để tuổi trẻ phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng gia đình, quê hương ngày càng phát triển.  Chú trọng tạo nguồn kết nạp đoàn viên mới từ thanh niên tiến tiến khối trường học, địa bàn dân cư, thanh niên công nhân, đội viên trưởng thành.

Hội liên hiệp Phụ nữ huyện với 40.047 hội viên, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhiệt tình, chịu khó, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, là lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý, phát triển doanh nghiệp, tích cực tham gia hoạt động xã hội, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cựu chiến binh huyện với 14.983 hội viên, luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, là lực lượng nòng cốt trong giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ; đấu tranh chống các âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

Hiện có 535 doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, khai thác và chế biến khoảng sản, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ với tổng số vốn đăng ký trên 7.100 tỷ đồng, phát triển nhanh về số lượng và không ngừng nỗ lực thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế; tiếp tục nghiên cứu nhiều sản phẩm mới, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động, tích cực tham gia công tác xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Người cao tuổi của huyện với trên 44.000 hội viên, là lực lượng có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, với tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Đồng bào dân tộc thiểu số có tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước; tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, từng bước xóa bỏ tập tục lạc hậu, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, cảnh giác đấu tranh với các thế lực thù địch, đời sống, vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đồng bào công giáo tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, đồng thuận, tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhìn chung các giai cấp, thành phần, lực lượng trong xã hội có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, vững tin vào công cuộc đổi mới của đất nước, của địa phương, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, đồng thuận xã hội được phát huy, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, tham gia thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.

Các cấp chính quyền đã thực hiện tốt những việc phải công khai cho Nhân dân biết theo đúng quy định; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân trước khi xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân được kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện của chính quyền. Tổ chức cho Nhân dân phát huy quyền dân chủ, tham gia đóng góp ý kiến về phẩm chất đạo đức và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở; chỉ đạo chính quyền phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND xã bầu; giới thiệu nhân sự để Nhân dân lựa chọn bầu vào chức vụ trưởng thôn, khối, bản theo hình thức dân chủ đại diện đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, thu hút sự quan tâm của đại đa số cử tri; qua đó, cử tri đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trước, trong và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, kỳ họp HĐND các cấp, các đại biểu Quốc hội, HĐND tiếp xúc cử tri để lắng nghe, tâm tư nguyện vọng của cử tri, từ đó ghi nhận để giải quyết theo quy định. Các địa phương, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành nhằm đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia quản lý, giám sát đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt công tác thanh tra nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở; chủ động nắm tình hình và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân nhanh chóng, kịp thời, nhất là khi có khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài, phức tạp; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân và tiếp thu, giải quyết kiến nghị của cử tri nhanh chóng, kịp thời, theo đúng quy định. Hàng năm, UBND huyện ban hành các kế hoạch về cải cách hành chính, về tuyên truyền cải cách hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các phòng, ban, ngành, đơn vị. Kết quả cho thấy công tác cải cách hành chính của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, được đông đảo nhân dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.

Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của địa phương, trách nhiệm công dân, đạo đức xã hội. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị. Gắn các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, chỉ đạo toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐi/TW về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện ‘‘Tự diễn biến’’ ‘‘Tự chuyển  hóa’’... Với tinh thần “tự soi, tự sửa” hầu hết cán bộ, đảng viên có quan điểm lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Có ý thức tu dưỡng, thực hiện những điều đảng viên không được làm; gương mẫu, ý thức tự giác rèn luyện, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ được phân công, đúng thẩm quyền, phát huy tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” vì mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; đồng thời phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ. Tăng cường chỉ đạo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên, tập trung đối tượng cán bộ thôn, lực lượng dân quân, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.  

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp các ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết được đưa vào kế hoạch công tác hàng năm của cấp ủy. 

Như vậy, sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, nhận thức của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân huyện Quỳnh Lưu về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của huyện. Hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng cao, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đưa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” tiếp tục đi vào cuộc sống, không ngừng nâng cao trình độ dân trí, dân sinh, dân chủ ở cơ sở; cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức có hiệu quả việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở; phát huy tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện đi vào nề nếp và từng bước nâng cao chất lượng. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thực sự lan tỏa trên mọi mặt đời sống xã hội, đã thu hút, tập hợp, động viên, khích lệ sự tham gia, cống hiến của các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

                                   Phan Thanh Đoài 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư


Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)


Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa

Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa


Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới


Hội LHPN: Một số kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An

Hội LHPN: Một số kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An


Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới


Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị

Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị


Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017


Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hoàng Mai

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hoàng Mai


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền