Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Quỳnh Lưu: Những kết quả sau 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị

Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTN, trong 05 năm qua (2016-2021) Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong đấu tranh PCTN, lãng phí.

Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu khai mạc hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã ban hành các Kế hoạch, Công văn để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội và quần chúng nhân dân trên địa bàn thực hiện[1]. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí.

Từ năm 2016 đến năm 2021, Huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức được 25 lớp tập huấn, tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN, luật khiếu nại, luật tố cáo cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, trưởng và phó các đoàn thể cấp xã, trưởng thôn, ban công tác mặt trận các thôn và người dân với tổng số 4.485 lượt người tham gia. Đã phát hành 9.000 tờ rơi về tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng, 99 đĩa CD về tiểu phẩm tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, huyện cũng đã triển khai 03 cuộc kiểm tra, giám sát tại 03 đảng bộ về việc lãnh đạo triển khai thực hiện Chị thỉ số 22-CT/TU, ngày 09/9/2014 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí” và Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Cùng với ban hành các văn bản lãnh đạo, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, Quỳnh Lưu còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp PCTN, lãng phí. Trong đó chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị trong PCTN, lãng phí . Vì vậy các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan đơn vị từ huyện đến cơ sở ở Quỳnh Lưu đều nhận thực rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác PCTN xác định rõ đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của Trung ương và của Tỉnh uỷ đối với người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị; Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng, lãng phí; thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo không phải là người địa phương; không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc dễ xảy ra tham nhũng[2]. Việc điều động, luân chuyển cán bộ đảm bảo dân chủ, khách quan công khai, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của các bộ phận "một cửa liên thông", thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn...

Để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị, BTV Huyện ủy Quỳnh Lưu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN, lãng phí và hạn chế tình trạng để xảy ra các kẽ hở trong các quy định tạo cơ hội để thực hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí. Mặt khác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác giám định và nâng cao hiệu quả việc thu hồi tài sản tham nhũng. Trong đó chú trọng xây dựng, thực hiện các giải pháp phù hợp, thuận lợi, an toàn để khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân phát hiện, phản ánh, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí và phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; nhất là việc phát hiện, xử lý qua các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; phát huy có hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong công tác PCTN; chú trọng kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác  PCTN, cơ quan tham mưu cho cấp ủy địa phương về công tác PCTN...

 Việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, lãng phí của chính quyền, địa phương đã tạo nên những kết quả trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong đấu tranh PCTN, lãng phí./.

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 


[1] - Kế hoạch số 71 –KH/HU, ngày 18/8/2016 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;

- Kế hoạch 93-KH/HU, ngày 19/01/2017 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

- Công văn số 1418 -CV/HU, ngày 04 tháng 4 năm 2019 về việc triển khai Chỉ thị 27 –CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

[2] Từ năm 2017 đến nay đã điều động, chuyển đổi vị trí 27 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; luân chuyển 07 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện làm Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tin cùng chuyên mục

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022


Nghệ An: Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương

Nghệ An: Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương


Những kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ở Nghệ An

Những kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ở Nghệ An