Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Quỳnh Lưu: Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Để công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả, Huyện ủy Quỳnh Lưu chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn

Là địa phương có diện tích tự nhiên rộng và dân số đông (gần 30,67 vạn người) với 33 đơn vị hành chính (gồm 32 xã và 1 thị trấn), 406 thôn, bản, khối, Huyện Quỳnh Lưu được xem là địa phương có vị trí quan trọng, chiến lược về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Nghệ An. Vì vậy Quỳnh Lưu luôn xác định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhiều vụ việc mới phát sinh, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được giải quyết dứt điểm, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 09/9/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 Để công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả, Huyện ủy Quỳnh Lưu chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn. Sau Hội nghị cấp huyện, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã phổ biến quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị cho cán bộ chủ chốt; Đài truyền thanh - truyền hình huyện, tờ tin Quỳnh Lưu, trang thông tin điện tử huyện đã mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch UBND huyện tiếp dân

Cùng với việc tổ chức phổ biến, quán triệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị bằng việc ban hành và chỉ đạo UBND huyện ban hành các văn bản như Kế hoạch, Công văn, Quy chế để tổ chức thực hiện và chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân. Chính vì vậy, trong 05 năm qua (2014-2019) công tác công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện Quỳnh Lưu đã đạt được những kết quả nổi bật, đáng ghi nhận:

Về công tác tiếp công dân:  Đối với cấp huyện: Từ năm 2015 đến 9 tháng đầu năm 2019, Ban Tiếp công huyện đã tổ chức tiếp 110 kỳ, đạt tỷ lệ 100%, theo kế hoạch, trong đó: Bí thư Huyện ủy tiếp 06 kỳ, 22 lượt công dân với 51 nội dung, trong đó đã xử lý, giải quyết 41 nội dung, còn 10 nội dung các ngành liên quan đang xử lý, giải quyết và trong thời gian quy định. Chủ tịch UBND huyện trực tiếp 61 kỳ, ủy quyền Phó Chủ tịch huyện tiếp 43 kỳ, đã tiếp được 1.192 lượt với 1.025 vụ việc.

 Đối với cấp cơ sở: Từ năm 2015 - 2019, Chủ tịch UBND 33 xã, thị trấn đã tổ chức tiếp công dân định kỳ đạt tỷ lệ 83%; đã tổ chức tiếp công dân đột xuất là 366 ngày, đã tiếp được 1.947 lượt - 1.498 vụ việc. giải quyết 1.476/1.498 vụ việc. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất, tranh chấp đất đai, chế độ chính sách.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:  Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết KNTC trên địa bàn huyện cơ bản được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 100% vụ việc đã được thụ lý, hướng dẫn, trả lời và giao trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền; các vụ việc cấp trên chuyển về được giải quyết và báo cáo kết quả đầy đủ, kịp thời. Từ năm 2015 đến 9 tháng đầu năm 2019, Huyện tiếp nhận được 1.378 đơn, 1.045 vụ việc, cụ thể: Vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện: 632 đơn, 517 vụ việc, trong đó: khiếu nại 14 đơn ,15 vụ việc, tố cáo 99 đơn, 68 vụ việc, kiến nghị phản ánh 519 đơn, 434 vụ việc. Các vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện đã được Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thành lập đoàn xác minh để giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hoặc giao các cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành văn bản trả lời công dân theo quy định.

 Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cấp huyện: đã giải quyết 12/15 vụ việc khiếu nại: 67/68 vụ việc tố cáo. Thông qua giải quyết tố cáo đã phát hiện sai phạm về kinh tế 882.245.000 đồng. Trả lại 91.659.000 đồng cho dân, thu hồi 738.886.000 đồng về Ngân sách nhà nước; cắt giảm giá trị quyết toán A-B 51.700.000 đồng đối với công trình xây dựng cơ bản chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, giao các đơn vị có liên quan kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm các cá nhân có khuyết điểm, tồn tại. Đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 03 cá nhân có sai phạm, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân khác có khuyết điểm, tồn tại.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Quỳnh Lưu  tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật tiếp công dân.  Chú trọng thực hiện công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý tài chính, ngân sách. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trong công tác hòa giải. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân để nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế khiếu kiện trái pháp luật./.

Lê Thị Thủy 

                                                Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An 

 

Tin cùng chuyên mục

Công tác tư tưởng phải đạt mục tiêu: Được người, được việc, được tổ chức!

Công tác tư tưởng phải đạt mục tiêu: Được người, được việc, được tổ chức!


Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh


Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh Nghệ An

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh Nghệ An


Hiệu quả công tác Dân vận ở Hưng Nguyên

Hiệu quả công tác Dân vận ở Hưng NguyênĐiểm mới trong Quy định 3703-QĐ/TU ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Điểm mới trong Quy định 3703-QĐ/TU ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử


Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 thành công tốt đẹp

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 thành công tốt đẹp


Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và phân công Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và phân công Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức


Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020

Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020


Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 8

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 8


Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025