Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Quỳ Châu: Thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng các cấp bằng những việc làm cụ thể

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020, với phương châm "đoàn kết, sáng tạo, đổi mới" huyện Quỳ Châu đã bằng những việc làm cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội đề ra đặc biệt là trên lĩnh vực nội chính và PCTN.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH đảng các cấp được cấp uỷ, chính quyền huyện Quỳ Châu thể hiện rõ nét ngay ở tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo ban hành 34 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, gồm: 3 Nghị quyết, 10 chỉ thị, 5 chương trình, 3 quyết định, 1 phương án và 10 kế hoạch . Đồng thời tổ chức quán triệt lồng ghép trong các hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho các đối tượng là cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện;  chỉ đạo các ngành khối nội chính, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt lồng ghép trong các hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết, các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ và tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, trong đó lồng ghép quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng đến quần chúng nhân dân được 367 cuộc với 56.872 lượt người tham gia. Trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020”; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng....

Cùng với chỉ đạo, triển khai phổ biến, quán triệt, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các ngành thực hiện công tác nội chính luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện, trong đó tập trung vào chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án.

 

Giao ban khối nội chính huyện Quỳ Châu

Từ tháng 8/2015 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành 1 cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; 2 cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Chỉ đạo các ngành phối hợp giải quyết dứt điểm 2/2 vụ việc kéo dài nhiều năm. Các biện pháp phòng ngừa đối với hành vi xâm phạm an ninh quốc gia cũng được cấp ủy, chính quyền ở Quỳ Châu tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ. Vì vậy đã chủ độngđấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, không để tình huống bất ngờ xảy ra.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo: Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 2 quyết định, 3 kế hoạch; chỉ đạo UBND huyện ban hành 5 quyết định, 3 kế hoạch, 4 công văn hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng - thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện 2 cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tại các Chi bộ trực thuộc.

Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập đều được các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thực hiện đầy đủ và nghiêm túc,đúng quy định

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ; Quyết định số 75/2010/NĐ-UBND ngày 6/9/2010 của UBND tỉnh Nghệ An, nhằm phòng ngừa tham nhũng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quỳ Châu đã luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cho 119 cán bộ, tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên một số lĩnh vực (Tài nguyên & môi trường, Tư pháp, Tài chính - kế hoạch, LĐ-TBXH, kinh tế - hạ tầng). Vì vậy đã có 12/12 xã, thị có Trung tâm giao dịch “Một cửa” hoạt động có hiệu quả, góp phần cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân trong các lĩnh vực.

Có thể nói bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, với quyết tâm cao và tinh thần đoàn kết, huyện Quỳ Châu đang từng bước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, góp phần xây dựng Quỳ Châu trở thành một ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế- xã hội phát triển của vùng miền núi Tây Bắc Nghệ An./.

 

                                                Lê Thủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị giao ban công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2020 – Cụm Bắc Trung Bộ

Hội nghị giao ban công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2020 – Cụm Bắc Trung Bộ


Ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát tình hình công tác dân tộc, tôn giáo và nắm tình hình nhân dân tại huyện Tương Dương

Ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát tình hình công tác dân tộc, tôn giáo và nắm tình hình nhân dân tại huyện Tương Dương


Hiệu quả phong trào toàn dân phòng chống tệ nạn xã hội ở xã Bình Chuẩn

Hiệu quả phong trào toàn dân phòng chống tệ nạn xã hội ở xã Bình Chuẩn


Lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ


Phấn đấu 100% các huyện của cả nước có xã đạt chuẩn nông thôn mới

Phấn đấu 100% các huyện của cả nước có xã đạt chuẩn nông thôn mới


Cần thêm những chính sách kích cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi

Cần thêm những chính sách kích cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núiTrưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát và làm việc tại huyện Quỳ Châu

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát và làm việc tại huyện Quỳ Châu


Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đại hội nhiệm kỳ 2020-2025


Chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân lễ Phật đản năm 2020 – Phật lịch 2564

Chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân lễ Phật đản năm 2020 – Phật lịch 2564


Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tiếp tục nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 tất cả các ngày trong tuần.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tiếp tục nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 tất cả các ngày trong tuần.


Lễ công bố quyết định điều động, phân công Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Lễ công bố quyết định điều động, phân công Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy


Hội nghị tổng kết Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Kiện toàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp, sáp nhập

Kiện toàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp, sáp nhập


Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020