Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức

Sáng 21/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Võ Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo; Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo cùng điều hành hội nghị. Tham dự có các đại biểu đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, các hội thành viên và văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định đội ngũ cán bộ văn nghệ sĩ, trí thức là những người chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn học nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật, hướng tới các sản phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật có chất lượng cao, có tính đảng sâu sắc, thiết thực phục vụ sự nghiệp lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đồng chí yêu cầu tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình văn hoá, văn nghệ... Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật, tập hợp đông đảo văn nghệ sĩ tham gia; khuyến khích sáng tạo, thực thi quyền tác giả. Có chiến lược phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu thế chung của thế giới và điều kiện đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Có cơ chế phát huy dân chủ, tự do sáng tạo và đề cao đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của trí thức. Trọng dụng, đãi ngộ thoả đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam có trình độ chuyên môn cao ở trong nước và nước ngoài, nhất là các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học có khả năng chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng. Khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với tinh thần bám sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, chất lượng, hiệu quả công việc, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tế đời sống xã hội.

Các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề: "Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa,văn nghệ qua các kỳ đại hội; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới". Đồng chí khẳng định trong chủ đề Đại hội XIII so với Đại hội XII có một số điểm mới là: Bổ sung xây dựng hệ thống chính trị vào nội dung xây dựng Đảng thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; nêu “khát vọng phát triển đất nước”; xác định mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Dự báo tình hình thế giới và khu vực "xấu hơn" nhiệm kỳ Đại hội XII với nhiều nguy cơ, thách thức, nhất là các vấn đề an ninh phi truyền thống (an ninh mạng, dịch bệnh, hạn hán) và xung đột Biển Đông; trong nước cũng đối mặt với nhiều khó khăn như vấn đề già hóa dân số, đô thị hóa mạnh, thiên tai, dịch bệnh... Lần đầu tiên nêu lên 5 quan điểm chỉ đạo: kiên định và sáng tạo là vấn đề có tính nguyên tắc; chiến lược tổng thể phát triển đất nước nhanh và bền vững; nêu 4 nhóm động lực phát triển đất nước; nguồn lực phát triển; những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Trong xác định mục tiêu thì ngoài mục tiêu tổng quát "phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa" thì xác định 3 mốc mục tiêu cụ thể vào năm 2025, 2030, 2045. Về lĩnh vực kinh tế, chuyển mạnh nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng dựa trên 5 thành tố: tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Nhận thức mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa "đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo"... Về lĩnh vực văn hóa, xã hội: "Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới", tính tiên phong, gương mẫu trong văn hóa ứng xử, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo; tự do dân chủ trong nghiên cứu, sáng tạo văn học nghệ thuật và khoa học. Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn. Điểm mới về dân chủ là phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ trong Đảng; khẳng định "dân là gốc"; bổ sung thêm "dân giám sát, dân thụ hưởng" trong phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Tại hội nghị này, các đại biểu còn được nghe TS Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo chuyên đề: "Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo". Buổi chiều, các hội, các đại biểu tự nghiên cứu tài liệu và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với cơ quan, đơn vị và chức trách mỗi cá nhân.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Giao ban công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (cụm 2)

Giao ban công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (cụm 2)


Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo năm 2022 tại Nam Đàn

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo năm 2022 tại Nam Đàn


Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 11/2022

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 11/2022


Diễn Châu: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Diễn Châu: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch


Đoàn khảo sát Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương làm việc với tỉnh Nghệ An

Đoàn khảo sát Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương làm việc với tỉnh Nghệ An


Hội nghị giao ban báo chí tháng 11

Hội nghị giao ban báo chí tháng 11


Hội thảo: Cán bộ tuyên giáo và giảng viên giảng dạy, giáo dục LLCT tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hội thảo: Cán bộ tuyên giáo và giảng viên giảng dạy, giáo dục LLCT tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn


"Hồ Chí Minh - Hành trình Khát vọng" tôn vinh điển hình tiêu biểu Toàn quốc năm, 2022

"Hồ Chí Minh - Hành trình Khát vọng" tôn vinh điển hình tiêu biểu Toàn quốc năm, 2022


Hội nghị tập huấn tuyên truyền chủ trương, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và dân số năm 2022

Hội nghị tập huấn tuyên truyền chủ trương, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và dân số năm 2022


Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh

Nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh


Thăm dò dư luận xã hội về việc “triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi"

Thăm dò dư luận xã hội về việc “triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi"


Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 9 năm 2022

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 9 năm 2022


Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022 cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn toàn tỉnh

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022 cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn toàn tỉnh