Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Nơi ý Đảng sáng soi

Chúng ta đang bước sang những ngày đầu tiên của năm 2021, năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19. Một nhiệm kỳ vừa đi qua, với nhiều thành công trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền.

Thành công ấy có sự đóng góp tích cực của các ban Đảng, trong đó không thể không kể tới Ban Nội chính, một tổ chức chính trị được xem là đầu mối giữ gìn và bảo vệ chính trị nội bộ.  Nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng ( 05/1/1966-05/1/2021) chúng ta hãy cùng nhìn lại nỗ lực của những người thực thi nhiệm vụ bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cách đây 55 năm, ngày 05/01/1966, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 133/NQ-TW về việc thành lập Ban Pháp chế của Trung ương Đảng sau này là Ban Nội chính Trung ương. Kể từ ngày ra đời đến nay, với tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của ngành Nội chính Đảng có sự thay đổi, nhưng ngành Nội chính Đảng vẫn không ngừng trưởng thành và phát triển với chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương chính sách lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.

 Ở Nghệ An, Ban Nội chính Tỉnh ủy được tái thành lập theo Quyết định số 4263-QĐ/TU ngày 10/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2013.

Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển trong 55 năm qua, cơ quan tham mưu về công tác nội chính Đảng của tỉnh có nhiều biến động về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và tên gọi để phù hợp điều kiện chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh của từng giai đoạn lịch sử cụ thể nhưng vẫn đảm bảo sự liên tục, xuyên suốt và có tính kế thừa; khẳng định vai trò, vị trí của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính Đảng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An kể từ ngày tái thành lập đến nay đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách toàn diện, đúng hướng, có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cụ thể là công tác nghiên cứu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN); công tác phát hiện, tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính và tham nhũng, các vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn; cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị... của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và PCTN; tham mưu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại tố cáo, các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp trên địa bàn, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Theo dõi, giám sát đôn đốc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đối với các cơ quan chức năng. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng một cách toàn diện hơn.

Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa báo công với bác tại khu di tích Kim Liên – Nam Đàn

Với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, được ví như là "tai mắt" của Đảng về lĩnh vực này, trong thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát huy vai trò là cơ quan chủ trì, khâu nối, tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII. Tập trung nâng cao chất lượng thẩm định các đề án, văn bản về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy... Tiếp tục thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; tăng cường công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; tham mưu xử lý, giải quyết các vụ khiếu khiện kéo dài, đông người.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, đưa vào diện theo dõi để xử lý 6 vụ án, vụ việc; Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo đối với 5 vụ án, vụ việc trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tập trung điều tra, truy tố, xét xử và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi, tội phạm về tham nhũng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng, các vụ việc được xã hội quan tâm gồm: Vụ việc sai phạm xảy ra tại Dự án xây dựng cụm dân cư Trường Sơn thuộc phường Cửa Nam, thành phố Vinh; Vụ việc sai phạm tại Dự án Xây dụng tổ hợp thương mại, căn hộ cao cấp tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh do Công ty TNHH Minh Khang làm chủ đầu tư; Vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành; Vụ việc sai phạm trong công tác đền bù GPMB thực hiện Dự án Thủy điện Chi Khê, huyện Con Cuông; Vụ việc xóm trưởng xóm 9 xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên giao đất trái thẩm quyền; Vụ việc sai phạm trong sử dụng vốn Dự án xây dựng Trường tiểu học xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương; Vụ việc xử lý 161,924m3 lâm sản (gỗ Samu, Pơmu) thu giữ năm 2017 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn; Vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý thu - chi ngân sách xảy ra tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn…và một số vụ án khác đang trong giai đoạn điều tra.

Tuy nhiên, kết quả đạt được trong thời gian qua cũng như nhiệm vụ trong thời gian tới vẫn được xác định việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại các sở, ngành, địa phương là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Trước những biến động của thực tiễn, nhiệm vụ của ngành Nội chính ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu mới, với nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong thời gian tới Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời tập trung triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đặc biệt là Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng là cơ quan khâu nối, tổng hợp, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy những chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính và PCTN; tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

Phối hợp tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác rà soát, kiểm tra, giám sát, thanh tra; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đặc biệt là tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý các vụ việc. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể để góp phần xứng đáng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp. Xây dựng cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy mạnh về tổ chức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách Tư pháp trong tình hình mới.

Năm 2021 có nhiều sự kiện chính trị lớn, nhất là Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND 03 cấp, đồng thời kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng. Nhiệm vụ của ngành đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của tập thể và từng cán bộ, công chức. Hơn bao giờ hết, đội ngũ những người làm công tác nội chính Đảng thể hiện quyết tâm để biến niềm tự hào truyền thống 55 năm ngành Nội chính Đảng thành những hành động cụ thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

                                      Lê Thị Thủy  

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Những kết quả nội bật trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021 của Ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nội bật trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021 của Ngành Thanh tra tỉnh


Diễn Châu: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2021

Diễn Châu: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2021


Kết quả công tác nội chính- phòng, chống tham nhũng 09 tháng ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính- phòng, chống tham nhũng 09 tháng ở thị xã Thái Hòa


Ngành thanh tra tỉnh thực hiện mục tiêu kép phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Ngành thanh tra tỉnh thực hiện mục tiêu kép phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra


Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí


Quỳnh Lưu: Những kết quả sau 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị


Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí ở Sở Y tế

Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí ở Sở Y tế


Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Chi cục kiểm lâm Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2021

Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Chi cục kiểm lâm Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2021


Công an thị xã Thái Hòa tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công an thị xã Thái Hòa tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh


Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng


Một số kết quả nổi bật của huyện Tương Dương sau 05 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới

Một số kết quả nổi bật của huyện Tương Dương sau 05 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới


Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy


Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu

Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu