Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Thực hiện kế hoạch của năm, trong tháng 06/2022, Thanh tra tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt theo yêu cầu của cấp trên và tập trung làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác Thanh tra tại điểm cầu Nghệ An

Về công tác thanh tra:  tháng 6 năm 2022 các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực tập trung bám sát kế hoạch để triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Vì vậy chất lượng các đoàn thanh tra được đảm bảo, công tác giám sát đoàn thanh tra, đôn đốc, thu hồi, xử lý sau thanh tra và rà soát các kết luận thanh tra được thực hiện thường xuyên. Cụ thể, toàn ngành đã tiến hành được 381 cuộc thanh tra, trong đó: thanh tra hành chính 59 cuộc (qua thanh tra phát hiện sai phạm 4.798 triệu đồng, kiến nghị thu hồi số tiền 4.282 triệu đồng, kiến nghị khác 516 triệu đồng); thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 308 cuộc tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn (qua thanh tra chuyên ngành phát hiện 471 tổ chức, cá nhân có vi phạm; phát hiện tổng số tiền vi phạm và kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 287 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.629 triệu đồng); thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực được 14 cuộc (qua thanh tra kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 07 tổ chức và 34 cá nhân có sai phạm).

Đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: trong tháng 6/2022 các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã tiếp 580 lượt công dân; tiếp nhận 881 đơn thư và 40 vụ việc khiếu nại, tố cáo phải giải quyết. Đến nay đã giải quyết được 33/40 vụ việc.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Thanh tra tỉnh đã tổng hợp báo cáo kê khai tài sản, thu nhập toàn tỉnh năm 2021; xây dựng Báo cáo 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 và báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh năm 2021.

Tiếp tục thực hiện chương trình công tác năm, tháng 07/2022, ngành Thanh tra tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

-Về công tác thanh tra: Tiếp tục thực hiện có chất lượng các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 đã đề ra đồng thời thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, giáo dục pháp luật về thanh tra cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ về việc thực hiện kết luận thanh tra; thực hiện tốt công tác giám sát đoàn thanh tra, kiểm soát các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.

 Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; thực hiện tốt quy định, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ làm công tác tiếp dân. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc, bất bình trong nhân dân, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tăng cường công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, tiêu cực được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra./.

                             Lê Thị Thủy 

 Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương


Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao


Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022