Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nghệ An năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021

Để công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của tỉnh đạt hiệu quả cao, năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động... Do vậy tình hình thi hành pháp luật về PCTN năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021 đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Trong năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh và các cơ quan trực thuộc đã ban hành nhiều văn bản để thực hiện Luật PCTN theo thẩm quyền, trong đó có quy định về các giải pháp để phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm các điều kiện thi hành pháp luật về PCTN, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và các Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực thi hành pháp luật về PCTN cũng được các cấp ngành trong tỉnh quan tâm. Sau đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 21/21 UBND thành phố, huyện, thị và 18/18 sở trên địa bàn tỉnh đã kiện toàn Thanh tra huyện – thành phố - thị xã, Thanh tra sở - ban - ngành, trong đó có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Để thực hiện các giải pháp PCTN, năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị một cách nghiêm túc theo các quy định của pháp luật. UBND tỉnh công khai bộ thủ tục hành chính của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh, cập nhật đầy đủ thông tin về chủ trương, chính sách xã hội của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và cổng thông tin điện tử của các đơn vị. 

Về xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độHằng năm, UBND tỉnh đã thực hiện xây dựng, rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản về chế độ, định mức tiêu chuẩn và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trình HĐND tỉnh phê duyệt, 100% các cơ quan, đơn vị đã tiến hành ban hành, sửa đổi các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn về chỉ tiêu tài chính và sử dụng tài sản công trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Hội nghị trực tuyến "Phổ biến quán triệt Quyết định số 28/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành Quy chế văn hóa công sở. Năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021, Nghệ An chưa phát hiện các trường hợp vi phạm về quy tắc ứng xử về tặng quà và nhận quà tặng, về xung đột lợi ích trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đến mức phải xử lý kỷ luật. 

Cũng trong năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 717 lượt công chức, viên chức.  2.227 cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập (đạt tỷ lệ 100%). 

Hàng năm các cơ quan, đơn vị đều thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát hoạt động trong cơ quan, đơn vị mình. Đến nay chưa phát hiện tham nhũng qua công tác tự kiểm tra của các cơ quan, đơn vị. 

 Về công tác thanh tra: Năm 2020, toàn ngành thanh tra đã triển khai 251 cuộc thanh tra hành chính tại 435 đơn vị, bao gồm: 224 cuộc theo kế hoạch và 27 cuộc đột xuất. Qua thanh tra phát hiện 247 đơn vị được thanh tra có vi phạm với số tiền vi phạm và kiến nghị xử lý là 35.181 triệu đồng; phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý 529.898 mỏ đất. Kết quả: đã thu hồi về ngân sách 15.940 triệu đồng, thu hồi về cho Nhà nước 1.305m” đất (bao gồm các quyết định từ năm 2019 chuyển qua). Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính 57 tổ chức và 131 cá nhân có sai phạm; chuyển 02 vụ việc có dấu hiệu sai phạm qua cơ quan cảnh sát điều tra.

 Riêng 09 tháng đầu năm 2021: Toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 209 cuộc thanh tra hành chính, bao gồm: 197 cuộc theo kế hoạch và 12 cuộc đột xuất. Qua thanh tra, đã ban hành kết luận 163 cuộc thanh tra tại 320 đơn vị, phát hiện sai phạm 41.348 triệu đồng và 2.305 m2 đất (trong đó, kiến nghị thu hồi 35.634 triệu đồng và 347m2 đất; kiến nghị giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và kiến nghị khác 5.714 triệu đồng và 1.958 m2 đất); kiến nghị xử lý hành chính 88 tổ chức và 326 cá nhân có sai phạm, phát hiện 01 vụ việc chuyển cơ quan điều tra.

Về thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ- UBND ngày 09/4/2020 quy định đánh giá, xếp loại, đối với công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó có đánh giá, chấm điểm dành cho Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện và đánh giá cho Chánh thanh tra sở, ngành và UBND huyện trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Do đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra; PCTN và trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác thanh tra, PCTN, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Luật PCTN về quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức đơn vị do mình phụ trách, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện. Năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã xử lý trách nhiệm 04 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trên địa bàn. Đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước, nhằm khắc phục, ngăn ngừa những kẽ hở có thể làm nảy sinh hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật, Nghệ An thực hiện các giải pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng như: chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Công khai, minh bạch các nội dung như: Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, thành viên, chế độ lương, thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các chế độ phúc lợi xã hội khác, quy tắc ứng xử, điều lệ doanh nghiệp, tổ chức... 

Việc xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021 cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh đã thụ lý điều tra 13 vụ/45 bị can. Viện kiểm sát 2 cấp thụ lý giải quyết: 10 vụ/39 bị can.Tòa án nhân dân các cấp thụ lý 08 vụ/ 30 bị cáo.

Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng phát hiện đã gây thiệt hại hơn 12,756 tỷ đồng và 207.228 m2 đất; trong đó đã thu hồi 11,528/12,756 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 90,4%). 

Những kết quả nêu trên cho thấy công tác PCTN hiện nay được các cấp ủy, chính quyền ở Nghệ An quan tâm, tạo điều kiện để công tác thi hành pháp luật về PCTN của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, đạt chất lượng, góp phần đẩy lùi tham nhũng./.

                                                Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản

Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng


Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia


Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước

Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022


Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022

Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022


Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh