Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Trong tháng 5/2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Ban và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ,… Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu có hiệu quả cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn, thư, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển của tỉnh.

 

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Kế hoạch thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy Công văn triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo và Công văn chỉ đạo tăng cường công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục triển khai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tại huyện Quỳnh Lưu; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Công văn về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước trên lĩnh vực Ngân hàng; Nắm tình hình, tổng hợp thông tin báo chí, dư luận phản ánh có liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đối với hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực Ban Chỉ đạo, tham mưu tổ chức họp và ban hành Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp  của Thường trực Ban Chỉ đạo. Rà soát, nắm tình hình các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra tại các đơn vị, địa phương. Theo dõi, nắm tình hình, tham mưu chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tham mưu nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo (điểm cầu Nghệ An)...

Trong công tác nội chính và cải cách tư pháp: Tháng 5/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới”. Tiếp tục triển khai kiểm tra Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại huyện Con Cuông. Theo dõi, nắm tình hình hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan tư pháp các địa phương trên địa bàn tỉnh.                                  

Trong công tác tham mưu, tổng hợp, tiếp dân, xử lý đơn thư: Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, cho ý kiến để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quyết định về công tác cán bộ cho 05 đồng chí thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cho ý kiến, xem xét, quyết định. Triển khai giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; xây dựng thực hiện quy chế làm việc; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại Huyện ủy Đô Lương. Tham mưu các nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Cụm thi đua số II, Ban Nội chính Trung ương năm 2023...

Trong tháng 5/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp, hướng dẫn, giải thích cho 07 lượt công dân đến đăng ký phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham mưu danh sách công dân đăng ký tiếp công dân tại phiên tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Tiếp nhận 134 đơn, thư, chuyển 20 đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để xử lý, giải quyết; hướng dẫn, trả lời công dân 32 đơn; xếp lưu 82 đơn theo quy định.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong tháng 6/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tiếp tục tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. (2) Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các ban, ngành có liên quan tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, nhất là các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh mạng, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tôn giáo và các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp. (3) Theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; đôn đốc các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Nội chính Tỉnh ủy. (4) Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. (5) Tham mưu tổ chức giao ban khối Nội chính và tiếp công dân định kỳ hằng tháng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. (6) Phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Cụm thi đua số II, Ban Nội chính Trung ương năm 2023 tại Nghệ An. (7) tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tại điểm cầu Nghệ An. (8) Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Thường trực Tỉnh ủy giao./.

 

                                        Lê Thị Thủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh


Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023


Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023


Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy


Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023

Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư


Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực

Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực


Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023