Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Những kết quả nổi bật trong tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ban Nội chính cũng đã tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 5 theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất, tháng 5/2021 Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các ban, ngành liên quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý tốt các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là trước trong và sau bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện nhiệm vụ thành viên tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, trong tháng 5, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3(khóa X) ‘về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” xây dựng báo cáo chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phục vụ sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân tháng 5 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Ban Nội chính cũng đã tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 5 theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tập huấn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; tham mưu Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu; xây dựng Quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính tỉnh ủy với các huyện, thành, thị ủy trong thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính tỉnh ủy với Ngân hàng nhà nước- chi nhánh Nghệ An; tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh xây dựng báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong tháng 5/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 26 lượt công dân, tiếp nhận 130 đơn, đôn đốc các ban, ngành, địa phương chỉ đạo xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết theo quy định; nắm tình hình thông tin dư luận, báo chí phản ánh, đôn đốc báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, theo dõi. Cho ý kiến về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thẩm định một số văn bản liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Nhiệm vụ tháng 6 này, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó chủ động rà soát, nắm tình hình tham mưu báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả  những vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp liên quan đến quốc phòng, an ninh. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua "phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; chủ trì tham mưu những vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021


Huyện ủy Tương Dương ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án

Huyện ủy Tương Dương ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021


Hưng Nguyên ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Hưng Nguyên ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Chi bộ Ban Nội chính ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp

Chi bộ Ban Nội chính ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp


Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng 2021

Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng 2021


Kết quả công tác nội chính tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 của tỉnh Nghệ An

Kết quả công tác nội chính tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 của tỉnh Nghệ An


Những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nghệ An năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021

Những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nghệ An năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021


Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9

Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9


Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũng

Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũngHội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021


Kết qủa sau 05 năm thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Nghệ An

Kết qủa sau 05 năm thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Nghệ An


Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An