Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh

Trong tháng 04 năm 2023, ngành Thanh tra Nghệ An đã chỉ đạo các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Về công tác thanh tra: Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong tháng 04, toàn ngành đã thực hiện 61 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra phát hiện tổng số tiền sai phạm là 6.474 triệu đồng (trong đó kiến nghị thu hồi 6.424 triệu đồng, kiến nghị khác 50 triệu đồng). Trong tháng toàn ngành đã thu hồi được 2.063 triệu đồng (bao gồm các quyết định thu hồi các kỳ trước chuyển sang).

Đối với thanh tra, kiểm tra chuyên ngành: trong tháng 04/2023, thanh tra các sở, ngành trong tỉnh đã thực hiện 74 cuộc. Qua thanh tra chuyên ngành đã phát hiện 68 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền xử lý vi phạm là 330 triệu đồng, đến nay đã thu hồi được 100%.

Cũng trong tháng 04, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã thực hiện 12 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra công vụ. Các cuộc thanh tra đang trong thời hạn thanh tra.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng, công tác tiếp công dân tại các cấp, các ngành được thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc. Các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được cán bộ tiếp dân tham mưu, xử lý đúng quy định của pháp luật. Cụ thể: các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 432 lượt công dân (tăng 20,3% so với tháng 03/2023); tiếp nhận 819 đơn trong đó đơn đủ điều kiện xử lý 710 đơn với 41 vụ việc khiếu nại tố cáo phải giải quyết. Đến nay đã giải quyết được 34/41 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,9%.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Trong tháng 04/2023, cơ quan Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổng hợp giúp UBND tỉnh trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nội dung về phòng, chống tham nhũng; theo dõi, chỉ đạo các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra để chuyển cơ quan cảnh sát điều tra.

Phát huy kết quả của tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2023 ngành Thanh tra tỉnh tập trung thực hiện đó là: (1) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. Thực hiện tốt công tác giám sát đoàn thanh tra, kiểm soát các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật và lưu trữ hồ sơ thanh tra theo đúng quy định. (2) Tổ chức tập huấn, tuyên truyền và cung cấp các tài liệu hướng dẫn Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hạn chế các sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ. (3) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 33 ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định thực hiện kết luận thanh tra; thực hiện tốt công tác giám sát đoàn thanh tra, kiểm soát các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.  Tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. (4) Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. (5) Tiếp tục tổ chức giao nhận và quản lý các bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của người có nghĩa vụ phải kê khai năm 2022. Tăng cường công tác phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng theo Chỉ thị số 50 -CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. (6) Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện công việc; chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”.../.

                                       Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh


Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023


Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023


Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy


Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023

Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023


Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư


Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực

Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực


Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023