Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Với phương châm nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo nên công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư của Ban Nội chính trong tháng 4/2022 đã đạt được những kết quả nổi bật:

Hội nghị giao ban khối Nội chính thường kỳ

Về công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất: Trong tháng 04/2022, Ban Nội chính đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng 06 báo cáo về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp quý I/2022; kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 12-TB/BCĐTW, ngày 24/01/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; Công tác giám định, định giá tài sản trong điều tra xử lý vụ án, vụ việc; Chuyên đề tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế, tiêu cực; Chuyên đề theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐĐA, ngày 05/4/2022 của Ban Chỉ đạo Đề án “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Tổng kết công tác rà soát các cuộc Thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị Kiểm toán Nhà nước theo Kế hoạch số 17-KH/BCĐTW, ngày 16/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra trong tháng 4, Ban cũng đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy góp ý kiến dự thảo các các văn bản liên quan đến đề án “Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, tiêu cực; xây dựng Kế hoạch thực hiện thông báo Kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực....

Về công tác nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra: Trong tháng 4, Ban Nội chính đã phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các ban, ngành liên quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý tốt các vấn đề phát sinh có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thiện và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tại huyện Anh Sơn. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tại huyện Hưng Nguyên và dự thảo Quyết định thành lập, Kế hoạch, Đề cương Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại huyện Quế Phong. Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại UBND tỉnh và tham gia đoàn kiểm tra việc giải quyết đơn thư tố cáo tại huyện Thanh Chương theo Quyết định số 129/QĐ-TTr ngày 7/4/2022 của Thanh tra tỉnh. Ban hành Công văn gửi Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn về việc xử lý thông tin Báo Nghệ An phản ánh vụ việc chặt phá rừng xảy ra tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ban hành Công văn gửi Thường trục Huyện ủy Quỳ Châu về việc xử lý thông tin phản ánh việc lợi dụng cắt tỉa cây khô để khai thác cây gỗ lớn tại diện tích rừng bảo tồn do UBND xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu quản lý. Ban hành Công văn gửi Thường trực Huyện ủy Quỳ Hợp về việc xử lý vụ việc theo thông tin báo chí phản ánh tình trạng ngang nhiên san bạt quả đồi, chính quyền không biết.

Về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: tháng 4/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp, hướng dẫn, giải thích cho 12 lượt công dân đến đăng ký phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Ban Nội chính Tỉnh ủy; chuẩn bị nội dung cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 4/2022 và tham mưu Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên tiếp dân. Tiếp nhận: 112 đơn, thư (trong đó: 97 đơn, thư do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chuyển; 15 đơn gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy) đã chuyển 12 đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để xử lý, giải quyết; hướng dẫn, trả lời công dân 13 đơn; xếp lưu 87 đơn theo quy định.

Trong tháng 4, Ban cũng đã thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ khác như: Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, cho ý kiến để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quyết định về công tác cán bộ cho 12 đồng chí; Tổ chức cuộc họp với một số ngành trong khối nội chính về công tác thống kê, đánh giá, dự báo tình hình, tổng hợp báo cáo công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp; Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 21/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025"; Xây dựng Dự thảo Báo cáo đánh giá sửa đổi các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh và UBKT Tỉnh ủy; Tham dự Hội nghị trao đổi nghiệp vụ về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp giữa các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy thuộc Cụm thi đua số 2 tại Quảng Ninh; Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng Chuyên trang nội chính quý I/2022.

Nhiệm vụ tháng 05, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; Chủ động rà soát, nắm tình hình tham mưu báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp;  Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Phối hợp với các ngành trong khối nội chính chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị tham mưu Thường trực Tỉnh ủy công tác tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục triển khai các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và thực hiện Quy định số 11-Qđi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân tại cơ sở. Phối hợp Đài phát thanh -truyền hình tỉnh xây dựng Chuyên trang Nội chính quý II/2022.../.

Lê Thị Thủy 

 Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022


Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư

Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư


Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022

Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022


Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy

Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy


Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022

Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022


Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022


Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra

Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra


Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022

Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022


Những kết quả sau 01 năm thực hiện kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề

Những kết quả sau 01 năm thực hiện kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề